За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Проект „Карин дом – следващите 20 години”

Проект „Карин дом – следващите 20 години” –  Създаване на основен обучителен център и център за услуги за социално включване и независим живот на деца със специални нужди и техните семейства

Цел:

Проектът отговаря на потребността на Карин дом да развива своята дейност в собствена сграда, която да отговаря функционално на изискванията на организацията за предоставяне на социални, образователни и медицински услуги.

Основната цел е да се построи сграда, която да увеличи възможностите на Карин дом да разпространява знанията си, да помага на деца и семейства и да въвежда подкрепяща и приобщаваща среда за тези деца на ниво политики и в обществото ни. Допълнителна цел е развитие на партньорска мрежа за обмен на знания, която да включва университети и доставчици на социални, образователни и медицински услуги.

Дейности:

1) Проектиране и строителство на нова сграда на предоставен от Община Варна терен. Изборът на проектант и строителна фирма ще бъде извършен чрез провеждане на конкурс, съответно тръжна процедура. Новата сграда ще предостави пространство за разгръщане на терапевтичните методи, прилагани от Карин дом и партньори, както и за разширяване на Обучителния ни център. Медицински център за физиотерапия и басейн ще отговорят на нуждите на голяма част от децата.

2) Обмен на знания – споделяне на опит чрез участие и организиране на семинари, работни посещения с партньори от страната и чужбина. Разработени ще бъдат наръчници за родители и професионалисти. Предоставени ще бъдат практически обучения за студенти и специалисти. Резултатите от доказаните в практиката методи и експертиза на екипа ще бъдат в подкрепа на политиките за ранна интервенция и приобщаващо образование.

3) Информационна кампания – издаване на информационни материали и наръчници, популяризиране на добри практики и препоръки за промяна политики чрез организиране на конференции и събития, и отразяване в медиите.

Очаквани резултати:

Новата сграда ще осигури по-добри възможности за въвеждане на иновативни интегрирани услуги, които да повлияят положително върху развитието, включването на децата със специални нужди в образованието и по-късно върху техния независим живот и заетост. Развитието на Обучителния ни център, партньорството с университети и предоставяне на практически обучения ще окаже въздействие върху качеството на услуги и подкрепа за процеса на деинституционализация в страната.

За Фондациите VELUX

Фондации VELUX се състоят от двете благотворителни фондации VILLUM FONDEN и VELUX FONDEN. Проектите, които те финансират в Дания и по света, са с научна, екологична, социална и културна насоченост. През 2018 г. двете фондации са предоставили съвместно безвъзмездни средства в размер на приблизително 118 милиона евро.

Двете фондации са създадени от дипломирания инженер Villum Kann Rasmussen – основател на VELUX и други компании от VKR Group, чиято мисия е да внесат дневна светлина, чист въздух и по-добра среда в ежедневния живот на хората.

dw

 

Период на изпълнение

01.06.2019 – 31.05.2023

Финансира се от

Фондации Велукс

Лице за контакт

Веселина Василева
vvassileva@karindom.org
телефон: +359 887 750409

Новини