За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Лицензи

Сдружение „Приятели на Карин дом“ е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза, решение № 105 от 15.09.2016г. Тя е приемник на Фондация Карин дом – неправителствена организация (НПО), регистрирана с решение № 2560 от 07.07.1994 година на Варненски окръжен съд.

  • Сдружението е регистрирано в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност под № 20161005013.
  • Карин дом притежава лиценз № 0886 от 27.02.2014 година, издаден от Държавната агенция за закрила на детето – България за предоставяне на услуги като Център за рехабилитация и социална интеграция на деца със специални нужди и техните семейства.
  • Карин дом е регистрирана в Министерство на труда и социалната политика, Агенция за социално подпомагане – Удостоверение за регистрация №580-01 от 26.11.2009 година, преиздаден на 15.04.2014 година, за предоставяне на социални услуги като Център за рехабилитация и социална интеграция на деца със специални нужди и техните семейства.
  • Карин дом притежава лиценз за Център за професионално обучение № 200912790 от 11.09.2009г.
  • През 2016 въведохме система за управление на качеството съгласно ISO 9001 : 2015 в областта на повишаване квалификацията на педагогически специалисти и консултиране по диагностика, терапия, превенция и супервизия в областта на логопедията, психологията, детското развитие и кинезетерапията. Сертификат >