За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Лицензи

Фондация Карин дом – неправителствена организация (НПО), регистрирана с решение № 2560 от 07.07.1994 година на Варненски окръжен съд.

  • Карин дом притежава лиценз, издаден от ДАЗД №1150/08.03.2017 г. и нов лиценз №1518/07.05.2020 г., считано от 09.03.2020г. за предоставяне на услуги като „Център за рехабилитация и социална интеграция на деца със специални нужди и техните семейства“- деца със специални нужди от най-ранна възраст /0 -18 г./, с физически и умствени увреждания, сензорни проблеми, поведенчески проблеми; превенция на изоставянето. Удостоверение АСП.
  • Карин дом притежава лиценз, издаден от ДАЗД № 1151 от 08.03. 2017 г. и нов лиценз №1517/07.05.2020 г., считано от 09.03.2020 г. за предоставяне на услуги като Център „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания“ – деца от 0 до 4 г., които са с увреждания или са в риск от увреждане, или имат друга специална нужда, която влияе на развитието им; семейства на децата от целевата група. Удостоверение АСП.
  • През 2016 въведохме система за управление на качеството съгласно ISO 9001 : 2015 в областта на повишаване квалификацията на педагогически специалисти и консултиране по диагностика, терапия, превенция и супервизия в областта на логопедията, психологията, детското развитие и кинезетерапията. Сертификат >