За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Фондация „Карин дом” отваря процедура за избор на строителна компания за изграждане на своя нов Център за работа с деца

1 ноември 2020

Фондация „Карин дом” отваря процедура за избор на строителна компания за изграждане на своя нов Център за работа с деца – срокът за подаване на оферти е удължен до 15.12.2020г.  

Предварителните проучвания показват, че повечето потенциални участници са фирми от Варна с опит в строителството. Желанието на организацията е при подготовката на офертите строителите да обърнат внимание на социалната значимост на проекта не само за гр. Варна, но и за страната.

Фондация „Карин дом” е водеща организация в предоставянето на комплексни услуги за деца със специални нужди и техните семейства, която въвежда в практиката си и разпространява чрез обучения утвърдени, ефективни подходи на работа. Карин дом има значима роля в България за повишаване качеството на услугите за деца със специални нужди в дневни центрове, помощни училища, детски ясли и градини и други социални и образователни услуги.

Архитектурният проект за новата сграда, в която Карин дом ще премести своята дейност, е разработен от екипа на “УНАС Студио“ – арх. Биляна Асенова и Саша Чабати с изключително внимание към детайла и мисъл за всяка функция и дейност в сградата.

Желанието ни е избраният строител да има същия подход на прецизност, професионализъм и мотивация да допринесе за каузата на Карин дом. Считаме, че това е имиджов проект за град Варна и за всички партньори, които участват в неговото изпълнение.

Ако имате желание да бъдете наш партньор в изграждането на Карин дом, моля изтеглете и  се запознайте с   Документацията за участие!

Крайният срок за подаване на оферти е удължен до 15.12.2020г.

За въпроси: competition@karindom.org,

Интернет-адреси: www.karindom.org, www.competition.karindom.org

Карин дом ще предостави възможност за оглед на парцела в присъствието на свой представител на всички участници, заявили интерес. Датите са 16.11. и 18.11. от 9 до 10ч., Изисква се предварително потвърждение по имейл (competition@karindom.org) на коя от датите ще имате възможност да присъствате.

На тази страница ще публикуваме и всички постъпили към нас въпроси и техните отговори относно процедурата за избор на строителна компания. Стремим се да получите бързо отговори на въпросите, които ви интересуват.

Молим да задавате всички ваши въпроси на email: competition@karindom.org.

ВАЖНО! На вниманието на всички участници в процедурата за избор на строител за изграждане на „Център за деца” – Карин дом:

  • Актуализация на проекта от 10.11.2020г.: Промените са: в количествената сметка по част „Архитектура”; добавен детайл за перголата в част „Архитектура”; добавена количествена сметка за силнотокови инсталации по част „Ел.”
  • Актуализация на проекта от 16.11.2020г. Промените са:

– В папката на техническия проект е добавен геоложкия доклад.

– Към ландшафтния проект са добавени два файла с детайл относно амфитеатъра (201116_det-amfiteat), както и референтни цветове за настилката на детската площадка.

– Към работния проект част „Архитектура” са добавени два файла с детайл на оградата – разгъвките във формат pdf и dwg (030_DT_802)

  • Актуализация на проекта от 19.11.2020г. Промените са:

–  В документацията на проекта, в папката на техническия проект е добавено становището за присъединяване от Енерго про.

–  Към работния проект част „Архитектура” е актуализиран детайл 030_DT_101. Актуализирани са Количествените сметки, като промените са отбелязани в червено.

– Към техническия проект, част ВиК са качени референтни снимки на инфилтрационното поле.

– Към техническия проект, част Електро са качени чертежите с нанесени архитектурните подложки под инсталациите, както и файлове със светлотехническите изчисления.

  • Актуализация на проекта към дата 27.11.2020г. Промените са:

Актуализиран е ландшафтния проект в папката на техническия проект. Промените в количествената сметка са маркирани. Промените са във връзка с компенсаторната програма. Подменените файлове са: обяснителна записка, дендро план, фитосанитарна оценка, оценка дървета и dwg-файла.

Актуализирана е Количествената сметка в папката на работния проект, част Архитектура във връзка с пропусната позиция на кота +-0,00 „Модулна, преградна стъклена, интериорна стена с дебелина 10 см и височина 260 см. “

  • Актуализация на проекта към 30.11.2020г. Промените са:

В плановете за безопасност и здраве и за управление на строителни отпадъци са качени към папката на техническия проект.

  • Актуализация:

В офертата изискваме включването на:

– позиция „Монтаж и демонтаж на фасадно скеле“ за 1272,00 м2, като цената следва да е посочена на квадратен метър;
– раздел „Временно строителство“, в който количествата и стойностите да са представени по отделни компоненти – информационна табела, ограда, временни пътища/подходи до строителната площадка, противопожарно табло, временно селище, временно ел. табло, ВиК връзка.

Прилагаме нов детайл във връзка със следните позиции по част Ландшафт – 2.7. Направа на бетонови елементи по детайл, монтаж с всички вкл. операции; 2.8. Дървена скара за сядане върху стеничката (въпрос 35).

  • Актуализация на текст по пера 30 и 118 в КС по част Архитектура.

ВЪПРОСИ/ ОТГОВОРИ:

Въпрос 1: Следва ли количествените сметки да се остойностяват точно така, както са дадени в документацията, без да се променят?
Количествените сметки следва да се представят така, както са в документацията, без да се променят, за да могат да се сравнят офертите. Ако участникът счита, че в проектите има пропуснати СМР или такива, които са технологично необходими, следва да се добавят под черта във файла на съответната количествена сметка. Моля, обърнете внимание, че тези допълнителни редове няма да бъдат взети под внимание при изчисление на оценката. Те могат да бъдат потенциално обсъдени във фазата на преговори, ако участникът премине на този етап.

Въпрос 2: Във връзка с изготвяне на офертното ни предложение молим да ни предоставите проект по част ПБЗ?

Към настоящия момент нямаме одобрени проекти по част ПБЗ и ПУСО. Целта, от една страна е тези проектни части да са актуални към дата на откриване на строителната площадка, а от друга да бъдат съобразени с препоръките на избрания Изпълнител, за да бъде постигнат максимален технико-икономически ефект по отношение на всички страни, участващи в строителния процес.

Въпрос 3: Моля за информация, дали доставката и монтаж на асансьор трябва да е в обхвата на офертното предложение?

Доставката и монтаж на асансьор не е в обхвата на количествените сметки. Карин дом има задължението да осигури това оборудване за своя сметка. Спецификацията на асансьора е следната: Електрически асансьор, без машинно помещение, с пет спирки, с размер на шахтата 1,75х2,05м и таван/дъно на шахтата съответно 3,8м/1,4м. Асансьорът да е съобразен с изискванията за достъпна среда. Кабината да е с размери, подходящи за инвалидна количка с придружител.

Въпрос 4: Моля, да ни предоставите проект по част Вертикална планировка.

Проектът по част Вертикална планировка е част от пакета Геодезия – обяснителната записка е обща.

Въпрос 5: Бихте ли ни предоставили детайли и спецификации за съоръжения за детски площадки и парково оборудване и изграждане на амфитеатър?

Общо описание на детските съоръжения има в обяснителната записка по част Ландшафт. По-подробни спецификации за съоръженията и детайли ще има след като бъде изготвен работния проект по част Ландшафт.

Въпрос 6: Бихте ли ни предоставили проекти на ел. таблата?

Моля, относно ел. таблата да ползвате еднолинейните схеми.

Въпрос 7: Моля, за допълнителна информация, дали ще има материали , които ще бъдат доставяни от Възложителя , като например плочки, санитарно оборудване и др. за които ще трябва да дадем цени само за труд за монтаж и спомагателни материали?

В процес сме на преговори с производители на материали, но към момента не можем да посочим точни количества и материали. Именно затова се очаква в количествените сметки да бъде представена от строителя пълната информация по всички позиции. Във връзка с това е клаузата в договора – чл. 12, т.5 : „В случай, че определени видове работи и/или материали отпаднат или Възложителят ги осигури за своя сметка, съответното количество и стойност се приспадат от количествено-стойностната сметка и не се дължат на Изпълнителя.“

Въпрос 8: Бихте ли ни предоставили чертеж за стоманобетонова част на ограда около парцела?

Добавени са два файла с детайл на оградата – разгъвките във формат pdf и dwg (030_DT_802) към работния проект част „Архитектура”. Фундирането и детайлът на бетонния цокъл трябва да бъдат обсъдени с Конструктора и ще бъдат специфицирани с приключване на работната фаза.

Въпрос 9: Бихте ли ни казали къде са количествените сметки по част „Геодезия“ – Благоустройство, ВП и пътища- външни настилки и дов. работи?

Всички външни настилки, благоустройство, земни работи и подготовка на терена са подробно описани в количествената сметка на част Ландшафтна архитектура, Паркоустройство и Благоустройство.

Въпрос 10: В част Архитектура, по отношение на покривния прозорец W31 – моля да се уточни, какъв ще бъде: с композитен материал или със стъклопакет. Има ли допълнителни изисквания за светлопропускливост, дебелина, цвят и др.?

Относно спецификацията на покривния прозорец, моля да разгледате и детайл 030_DT_320, където има повече информация относно размерите и рамката. Допълнително описание: с рамка от плътен композитен материал, приблизително 80% фибростъкло и 20% полиуретан, с алуминиева облицовка, с дебелина 1,5 мм, устойчив на надраскване прахов лак, цвят в светло сивата гама и двоен стъклопакет (6мм стъкло, 22мм камера, 6мм стъкло), закалено стъкло, с U=1,4 и минимален коефициент на светлопропускливост Тл=80%.

Въпрос 10: В част Конструкции е указано, че при направата на обратния насип трябва да се изпълни условието за обемна плътност 1.7тона/м3. Моля да уточните от какъв материал да се изпълни.

Обратният насип може да се изпълнява с различни материали. Обикновено това се прави с изкопаните при строителството материали, ако те са подходящи. В нашия случай в геоложкия доклад това е указано-разновидност 2. Добавили сме геоложкия доклад в папката на Техническия проект.

Въпрос 11: Относно алуминиевите дограми на партера: система за структурна окачена фасада ли трябва да предложим?

Да

Въпрос 12: Имате ли допълнителни изисквания за стъклопакетите – дебелина, цвят на стъклото, соларен фактор и пр.?

Стъклопакетът на етаж 2 и етаж 3 се препоръчва да бъде с дебелина от 28мм, където двете стъкла са по 6мм, а камерата е 16мм; на партера е необходима по-голяма здравина, съответно стъклата ще са най-вероятно по-дебели 10мм или 8мм, а стъклопакетът – 32-36мм. По другите въпроси – необходим ни е стандартен ниско емисиен стъклопакет, с прозрачно стъкло (бяло), което през цялото време ще осигурява висока светлинна пропускливост мин. 80%.

Въпрос 13: . Отваряемите части в спецификацията при алуминиевите дограми на партера са изобразени като прозорци с двуосово отваряне и комарници, а в разпределенията са изобразени като врати с отваряне навън. Двуосово отваряне и комарници може да се изпълнят само при отваряне навътре. Моля уточнете!

Водещи са спецификациите и детайлите, плановете все още не са напълно актуализирани. Т.е. отваряемите части, които не са изрично описани като врати са прозорци с двуосово отваряне (навътре) и комарници.

Въпрос 14: Относно уточненията ви за покривния прозорец „с рамка от плътен композитен материал, приблизително 80% фибростъкло и 20% полиуретан, с алуминиева облицовка, с дебелина 1,5 мм, устойчив на надраскване прахов лак, цвят в светло сивата гама“, моля да посочите референтен производител и модел на профилите и профилната система.

Референтният модел, който е ползван при детайлите е VELUX Modular Skylights Longlight 5-30° https://commercial.velux.com/products/modular-skylights/modular-skylight-solutions/longlight-5-30

Въпрос 15: Във връзка с условието за доставка на необходимите стъкла за стъклопакетите от възложителя: Как ще бъдат доставяни стъклата – нарязани на размер ли или на цели листи ( джъмбо размер или на каси – тук ни е необходим точния размер на листа)?

Ще бъдат доставени листа, със стандартни размери, които фирмите познават добре. Точният разкрой ще бъде осъществен от фирмата, изпълнител на стъклопакетите.

Въпрос 16: Бихте ли уточнили къде по фасадните дограми ще се монтират външните щори? Нужни са ни размери на отделните елементи(щори)?

Предвидени са външни щори по всички прозорци на етаж 2 и етаж 3 по югозападната и югоизточната фасада. Размерите могат да се вземат и от чертежите на фасадите. В детайлите на прозорците – от 030_DT_220 до 030_DT_235 – e описано при кои прозорци се използва типов детайл с външни щори (Например в детайл номер 030_DT_227 е описано „В помещение D.03 се прилага ТИПОВ ДЕТАЙЛ В от чертеж номер 030 _DT _220“ и т.н.)

Въпрос 17: Моля уточнете видовете хидроизолация, която ще се ползва в основи и по видове покриви. В количествената сметка, по вертикалните разрези и детайлите са посочени различни варианти („двуслойна хидроизолация от PVC мембрана“, каквато е посочена навсякъде в КС не се използва).

Относно хидроизолацията на покрива в детайлите и разрезите е описана двуслойна хидроизолация, в количествената сметка е добавено „от PVC мембрана“. Правим следното уточнение: „Двуслойна хидроизолация от полимер-битумна мембрана, лепена чрез нагряване.“

Въпрос 18: Имате ли изисквания относно дебелината на настилките от естествен линолеум в сградата. Обичайното изпълнение е да се използват рулонни настилки с дебелина до 2.5 мм, които се залепват върху основа от саморазливна замазка. Каква трябва да е дебелината на рулонната настилка от линолеум?

Зададената дебелина на настилката от естествен линолеум в детайлите е 5мм, което включва линолеум и лепило, съответно стандартната дебелина от 2.5мм за линолеума е достатъчна. Моля да се вземе предвид, че ако настилката е рулонна, е необходимо шевовете да се заварят.

Въпрос 19: За външните ударопоглъщащи настилки ни е необходима информация за цветовете. Коя настилка с какъв цвят ще се изпълнява?

Всички ударопоглъщащи настилки ще са изпълнени в един цвят. Точният цвят ще бъде избран по каталог или мостра, за ориентир могат да се вземат следните цветове по RAL: 1001, 1006 – вж. приложена гама, добавена в Ландшафтния проект.

Въпрос 20: Относно хидроизолационната система в основи детайлите в проекта 030_DT_101 се отнасят за конструкция с фундаментна плоча. Моля да изпратите актуализирани количествени сметки и детайли за изпълнение на хидроизолационната система ?

Относно хидроизолацията на фундаментите има нов детайл (030_DT_101) и актуализирана количествена сметка в работния проект, част Архитектура.

Въпрос 21: Моля за детайл на инфилтрационно поле 1-1200/180/182.8 по част ВиК, с цел коректно офериране.

Към момента можем да Ви предоставим спецификация на инфилтрационното поле, както и снимки за пояснение (качени във ВИК-проекта). Референтен доставчик – фирма „ACO“.  Пояснения спецификация!

Въпрос 22: По т. 152 от КСС – Как да се оферира окачената алуминиева фасада- с видима алуминиева капачка отвън по хоризонтал и вертикал или на силиконова фуга.

С видима eлоксирана алуминиева капачка Е6/EVI отвън по хоризонтал и вертикал, в детайли 030_DT_201-207 e описано.

Въпрос 23: Поз. W 10 – да се вгражда във окачена фасада или да е самостоятелна рамка алуминиева дограма – каса+ крило?

За да постигнем еднаква визия отвън и отвътре, W10 e планиран вграден в окачена фасада.

Въпрос 24: Отваряемите части по поз. W 02 и W 04 може ли да се изпълнят всички с двуосово отваряне, тъй като са много тежки за отваряне само на долни панти (падащи).

В спецификация дограма е допусната грешка, всички прозорци са планирани с двуосово отваряне, като в детайли 030_DT_201-207.

Въпрос 25: Въпроси по ЕЛ. Проект:

А): Задължително изискване ли е да се доставят и монтират посочените в проекта марка и модел на осветителните тела или могат да бъдат предложени аналози със същите или по-високи характеристики?

Избраните осветителни тела са съгласувани с Архитекта. При всички случаи е възможно да се заменят със сходни (запазвайки визията – дълги, квадратни и т.н.), но трябва да се съгласуват с нас и с Архитекта

Б): Връзката между табло АВР и дизел генератора, веднъж е дадена да се изпълни с кабел NYM-J 5×10 и веднъж с кабел NHXH FE 5×10. Кой е верният тип кабел за изпълнение на връзката?

Връзката да се изпълни с NHXH-FE 5х10

В): В схемата на табло АВР е дадено контакторно изпълнение за ръчно включване на резервното захранване, като при режимния ключ е посочена позиция АВР. Моля, да укажете, по какъв начин ще се направи включването на АВР таблото, което ще прави автоматичното превключване на резервното захранване, към разработеното табло АВР. Моля за схема на избраното решение?

Схемата на АВР е с автоматични и ръчно действие. Може да се избере 1 / 0 / 2 = основно / АВР / резервно . Схемата е с връщане към основно захранване.

Г): Възможно ли е да не се изпълнява табло АВР, съгласно проекта, а на негово място да се достави табло АВР, което да бъде системно решение с доставката на дизел генератора?

Възможно е да се достави табло АВР със АДГ, като след (или в него) него ще трябва да се реализират изводите, предвидени в ТАДГ.

Д): В поз. 10 от КС в секция „осветители“ е записано „лампен излаз“. Моля за уточнение, какво се има в предвид?

Лампен излаз е без доставка на осв. тяло

Е): В предоставените чертежи по част ел. във фомат dwg, липсват архитектурните подложки на обекта (липсват реферетните файлове). Моля, да се предоставят чертежите по част електро с нанесени архитектурни подложки под инсталациите.

Плановете са допълнително приложени към техническия проект, част Електро без XREF

Ж): В сутерена от ГРТ до вертикалните електротрасета има предвидени кабелни скари, но по етажите от вертикалните трасета до електро таблата, няма предвидени трасета според прегледа на чертежите. За изпълнение на тези трасета и за слаботоковите кабелни разводки е необходимо да се предвидят кабелни скари. Моля за становище да се предвидят ли в офертата в раздел „допълнителни“ кабелни скари по етажите?

Да се предвидят допълнителни скари по етажите. Такива най-вероятно ще се допълнят при работна фаза

З): В проекта по електро е предвидено захранване на двигатели за управление на щори. Желае ли Инвеститора да се оферира автоматизирано управление чрез централа за автоматично централизирано управление от метео станция, както и ръчно местно управление на щорите?

Избран е вариант без автоматизирано управление, на база оферта към Възложителя. Не е необходимо автоматизирано управление.

И): За площадковата електроинсталация няма предвидени: – Кабелни инсталационни шахти; – Няма предоставен детайл на влизащите/излизащите кабели в сградата; – Няма детайл профили на изкопите за тръбнокабелната мрежа?

Кабелни шахти не са предвидени.

Детайл на влизащите/излизащите кабели в сградата ще има във фаза работна.

Изкопите за тръбнокабелната мрежа са 0,4/0,8 с пясък и лента.

Въпрос 26: Моля да бъде уточнено осигурено ли е временно електрозахранване на строителната площадка? Ако изграждането на временното електрозахранване е предмет на Главния изпълнител, е нужно да подадете одобрени проекти и становище от ЕнергоПро за начина на изпълнение на временното електрозахранване за нуждите на строителния процес, за да може да се оферира и в последствие да се изгради.

Временното захранване ще се изпълни от табло електромерно на фасадата на ТП43 на 35-40м юго-източно от парцела (под очна клиника). Задължение за монтаж на това табло е на ЕРП Север.

От табло електромерно – до временно табло на обекта (на южният ъгъл на парцела) – задължение на Изпълнителя.

Възможни начини на полагане:

1. Въздушно на стълбове, закрепени към оградата на Очна Клиника

2. Кабелно – в гофрирана метална тръба – по оградата

Към техническия проект сме качили становището за присъединяване на обекта от ЕнергоПро.

Въпрос 27: Във връзка с подготовката на нашето офертно предложени, молим за уточнение , тъй като повечето интериорни врати са дадени като безфалцови, възможно ли е да предложим същите да бъдат заменени с фалцови , предвид значителната разлика в цените, както на самите врати, така и на обкова?

Моля да оферирате безфалцови врати, за да са сравними офертите. Под черта бихте могли да сложите допълнително информацията за фалцови врати.

Въпрос 28: След разглеждане на документацията за „Карин дом“ откриваме неясноти относно част от позициите на спецификацията на дограмата?

Спецификацията на интериорните врати може да се гледа и в детайли 030_DT_610-611. Като цяло тези, които не са oписани като метални или шперплатови, са с пълнеж тип „пчелна пита“ и ако се налага перфорирано/плътно ПДЧ, при необходимост от носимоспособност, заради отвора. Повърхността е МДФ с боя, в бялата гама. Смятаме, че най-оптималния вариант е добре да бъде обсъден с фирмата изпълнител. За улеснение на процеса на офериране може да считате:

D03, D07, D08 – плътно ПДЧ

D11 – с пълнеж тип „пчелна пита“

D12 – перфорирано ПДЧ

Въпрос 29: Камерата за басейна с рекуператор ли е или е само на рециркулация с % пресен въздух?

Обезвлажнителната система е рециркулационна с до 20% пресен въздух.

Въпрос 30: Моля да уточните, дали доставката и окомплектовката на Табло ТЕПО е ангажимент на строителя, по принцип е ангажимент на ЕРП Свевер.

Табло ТЕПО се доставя от Инвеститора, а ЕРП Север доставят и монтират ТТ и електромер.

Въпрос 31: В количествената сметка по част електро в частта „Озвучителна инсталация конферентна зала“ точка 15 – липсват количества?

Относно позиции в КС, „Озвучителна инсталация конферентна зала“ т.15 , които са без количества – това са позиции, които не се отнасят за този обект, затова моля да ги игнорирате.

Въпрос 32: В КС по част Архитектура, поз. 30 – „Окачен акустичен таван с ГК перфорирани панели, бели, без видима фуга, тип Cleaneo, Knauf или подобен за влажни помещения – басейн (виж детайл 030_DT_350)“, посочвате комбинация от акустичен перфориран влагозащитен панел, която не съществува. Моля, посочете конкретен аналог на окачения таван, който да оферираме.

Моля, да се предвиди окачен акустичен таван, цвят бял, AMF Heradesign АК 01 BFA 600х1200мм или подобен, директно монтирани на профил Knauf CD 60/27 или подобен.

Въпрос 33: Част: Ландшафт: В проекта не е посочена височина на растителните видове, а това е определящ фактор за цената на отделните растения. Моля, за уточнения.

За озеленяване да се ползват 3 годишни храсти и средноразмерни дървета – широколистни дървета с размер 1,50 – 1,80м, иглолистни дървета – 1,30 – 1,60м. За живата ограда от иглолистни да се ползват растения с височина 1,30-1,60 м

Въпрос 34: В количествената сметка по част Електро 1610_BOQ_El , в раздел „Консуматори с директно захранване“ , в позиции № 50, 51 и 52 са описани електрически бойлери със забележка „доставка ВиК“. Същите бойлери обаче не са включени като доставка и монтаж в Количествената сметка по част ВиК . Моля, уточнете!

Допусната е неточност в КС по част Електро – описаните бойлери в позиции 50 и 51 са отпаднали. Единствено бойлерите в позиция 52 са актуални. Те са включени в КС на ОВК.

В КС Ел. всички бойлери и други консуматори по ВиК и ОВК проекти – са само свързване и за тях има предвидени кабели.

Въпрос 35: Моля, за изясняване на следните позиции по част LANDSCHAFT – липсва детайл и не е ясно местоположението на тези елементи: 2.7.Направа на бетонови елементи по детайл, монтаж с всички вкл. операции; 2.8. Дървена скара за сядане върху стеничката.

Относно позициите в част Ландшафт – това са двата бетонови елемента със скари отгоре – за сядане пред входа на сградата.

Въпрос 36: Част: Aрхитектура:

A. От какъв материал да се предвидят за изпълнение холкерите – епоксид, полиуретанов мастик или друг материал? 

Холкери от епоксид или полиуретанов мастик са добри варианти. (Като цяло течните и пастообразни материали са за предпочитане от хигиенна и изолационна гледна точка.)

B. Едноцветна ли да е епоксидната саморазливна настилка?
Предвидена е безцветна епоксидна настилка в атриумните помещения и едноцветна епоксидна настилка в сивата гама в стълбищните клетки.

C. При изпълнението на саморазливна настилка по стълби, да се включат ли окрайчващи лайсни?
Стълбите са планирани без окрайчващи лайсни, на ръба на стъпалата е необходимо да има анти-слип ленти – гумени или тип шкурка в контрастен цвят.

D. Циментовите замазки върху които ще има епоксид саморазливен, може ли да се изпълнят от бетон и повърхностна обработка чрез мокро шлайфане?
Да, могат. Трябва да се вземе предвид, че на първия етаж е предвидено подово отопление.

E. Да се предвиди ли полиуретанова запечатка за битовите зони?
Да, добре е да се предвиди такава.

Въпрос 37: Във връзка с изготвяне на оферта имаме следния въпрос по част Архитектура поз. 118 „Поставяне на дървен декинг (виж детайл 030_DT_301) “ само монтаж ли оферираме?

Не! Трябва да се оферира и изработването на дървения декинг (направена е корекция на текста в таблицата).

Въпроси 38: Във връзка с изготвяне на оферта за строителство на сграда „Карин дом“ гр. Варна имаме следните въпроси по част „LAN&CCTV“:

– За позиции 5 и 6, срещу които е отбелязано „Доставка Карин дом“. Означава ли това, че устройствата и необходимият софтуер ще бъдат доставени и се изисква само цена за монтаж, свързване към мрежата, а инсталирането и конфигуриране на операционна система, мрежови и комуникационни настройки ще бъдат извършвани от друг доставчик?

– Същият въпрос се отнася до рутера (позиция 5) и Access point (позиция 7)

– За всички останали устройства – розетки, вложки, RJ конектори, аранжиращи и Pacth панели, скари и пр. Трябва ли да има отделна цена за монтаж и/или свързване, или трудът трябва да се включи в цената на изделието.

– Трудът за конфигуриране и настройка на IP телефонна централа, базови и Advanced телефони, трябва ли да бъде в отделна позиция, или да е включен в цената на доставката на оборудването?

Във връзка с въпросите Ви, моля, посочете цените за доставка и монтаж в отделни колони за всички позиции.

3 IP телефонна централа (min 40 VoIP порта) – може да се достави и от А1 (доставчика на КаринДом)
5 Монтаж и свързване Router / Firewall (опция при необходимост) – може да се достави и от А1 (доставчика на КаринДом)
6 Монтаж и свързване на SERVER – изместване на съществуващи от КаринДом
7 WiFi AccessPoint – доставят се и се монтират от изпълнителя

За 3 и 5 – да се предвиди механичен монтаж и свързване.

IP телефони – доставка, монтаж и настройка

Въпроси 39:

1. Над вратите D 02,03 и 06 е начертан някакъв панел или нещо подобно , което не е упоменато в описанието .

В детайл 030_DT_610 има вертикален разрез на партерните врати и описание на панела, който е непрозрачен и от същия материал и финиш като вратата.

2. Стъклата предвидени за остъклените врати необходимо ли е да са напълно непрозрачни или само с ограничена видимост ?

Стъклата, които са описани с ограничена видимост отвътре (в стаята)-навън (в коридора) са огледални отвътре и с добра видимост отвън.

3. Пожароустойчивите врати трябва ли да са съответстват на даденото описание – класове EI190 , EI 160 , скрити панти , цветове , дръжки , обхващащи каси 30 см.?

Да.

4. Поз. D05 може ли информация за интериорната стъклена стена с дебелина 10 см. и касата 30 см.

В детайл 030_DT_601, IN 014 СТЪКЛЕНА ПРЕГРАДНА СТЕНА – ПАРТЕР може да намерите повече информация за преградната стена.

5. По отношение на прозорци с означение W32, W33 моля за информация какво да е стъклото -студен алуминии или не; единично или стъклопакет, съответно и дебелини на стъклото, както и други изисквания

Предвидени са еднокамерни стъклопакети, със стандартни размери 4/16/4. При прозорец W32, моля да се предвиди стъкло с ограничена видимост в едната посока – огледално стъкло и добра видимост в другата посока. Вижте детайл 030_DT_601.

Въпрос 40: Моля да уточните параметрите и модела на „Моторно задвижване“ позиция 53 от КСС по част Електро.

Перото „Моторно задвижване“ са задвижванията на щорите, които ще се доставят с тях. По КСС ЕЛ – следва да се предвиди само кабел и свързване

Въпрос 41: Част: Архитектура – Моля, за детайли за закрепване на оградата, връзките с вратата за автомобили и пешеходната врата.

Детайл за закрепване на оградата не можем да Ви предоставим към момента. Такъв детайл ще е наличен с приключване на работната фаза по всички проекти, така че не трябва да се включва този детайл в офертата.

Въпрос 42: Част: Временно строителство – Моля, да предоставите и Количествена сметка за временното строителство, по което да изготвят оферта всички участници в търга, за да е равнопоставено участието на всички. Всеки строител има различна гледна точка за това, което ще използва на площадката.

Относно количествата за Временно строителство ориентир следва да е ПБЗ и практиката на строителя, съобразявайки се с големината на строежа. За по-добра яснота следва да опишете какво се включва във всяко перо.

Моля, вземете под внимание при подготовка на Вашите оферти следната информация:

Въпрос 43: Част Ландшафт: Моля да ни изпратите указания и детайли за Дървени клетки към сензорна пътечка и за самата сензорна пътека.

 Това е дървена рамка, в която се слагат различни материали. Материалите ще бъдат осигурени от Карин дом. Основата за дървената рамка следва да е 7-8 см чакъл, върху който има валирано каменно брашно.

В проекта, част Ландшафт са качени: снимка на сензорната пътека, която е към момента в двора на Карин дом; снимки на пейката зиг-заг и елементите „приказка” от двора на Карин дом, които са включени с демонтаж и монтаж в количествената сметка.

 

 

Финансирането на строителството се предоставя на Карин дом от датските Фондации ВЕЛУКС. В началото на 2019г. Общинският съвет на Община Варна одобри предоставянето на терен, на който да може да се изгради нова сграда за нуждите на дейността на Карин дом. Парцелът е с площ 2450 м2, разположен в разширената централна част на Варна в непосредствена близост до идеалния център на града – между улиците “Дойран” и “Кирил Шиваров”.

 

obshchina-varna-logo

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни