За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обява

31 юли 2020

Съгласно изискванията на чл. 95, ал.1 от ЗООС и чл. 4, ал.1 от Наредбата за ОВОС,
Фондация „Карин дом” обявява следното свое инвестиционно предложение
за изграждане на „Център за работа с деца”:

Сградата ще се изгради в УПИ V-309, кв. 996 по плана на 5-ти м.р.,гр. Варна в ПИ с идентификатор 10135.2556.383,по ККиКР на гр. Варна/, с административен адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №86 А Сградата е предназначена за социални услуги за деца и семейства и обучителни дейности за възрастни. Сградата ще е с РЗП  2 710 m2  Предвидени са един подземен, три надземни етажи и една открита тераса. Ще се използват традиционни строителни материали и строителни технологии. Сградата ще се свърже с ВиК – мрежата от съществуващ водопровод чрез водопроводно отклонение. Отпадъчните води ще се заустват в съществуващата улична канализация. Генерираните отпадъци ще се третират съобразно приложимата нормативна уредба. Изкопните земни маси ще се използват за обратна засипка и хоризонтална планировка. Не се очакват емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни