За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Проект „Изграждане на капацитета и овластяване на родители на деца със специални потребности чрез въвеждане на иновативен за България подход, основаващ се на правата на човека“

Цел на проекта:

Въвеждане и адаптиране на иновативен подход, основаващ се на правата подход за развитие на гражданската активност в България, със специална ангажираност на родителите на деца със специални нужди като представители на уязвими общности и активни граждани. Преводът и адаптирането на основаващия се на правата подход за България е огромна стъпка в признаването на семействата на децата със специални нужди като равноправна част от обществото и включването им в гражданските процеси и разработването на политики. Този процес ще бъде осъществен и до положителна промяна в отношенията, комуникациите и взаимоотношенията между участниците в гражданското общество. Подкрепа, основана на правата на човека, се основава на принципа на ликвидност, който се основава на международните стандарти за защита на лицата.

Дейности:

1. Превод, адаптиране и утвърждаване на методология за адаптиране на подхода;
2. Обучение на специалисти и експерти от Карин дом за разпространение на подхода, обучение на родители и други специалисти и отправяне на препоръки към местни, регионални и национални институции, както и разработване на механизъм за представяне пред институции, НПО, експерти в областта на гражданско участие и най-вече за овластяване на семейства на деца със специални нужди.
3. Обучение и семинари за родители, които да въведат подхода, да знаят как да го използват и прилагат в живота си.

Резултати:

● Промяна на обществените нагласи към децата със специални нужди и техните семейства.
● Насърчаване на професионалисти, организации и институции извън Карин дом да прилагат този подход в своята работа
● Подобряване на застъпническите дейности по отношение на защитата на правата на маргинализираните групи
● Насърчаване на други организации чрез обучение, подкрепа, надзор и проследяване на напредъка за прилагане на подхода в своята практика
● Създаване на по-силни семейни отношения за предотвратяване на разделите.

Проектът се финансира от Международен Женски Клуб – София, който ежегодно набира средства чрез организирането и провеждането на Коледен Благотворителен базар, обединяващ международната дипломатическа и бизнес общност за едно наистина вълнуващо събитие. Базарът дава възможност представители от цял свят да участват със свои ръчно изработени сувенири, национална кухня, облекло, литература, автентична музика, фолклор, култура и традиции. Всяка година събраните средства се даряват за образователни програми и на организации, които се занимават със социална интеграция и подкрепа на уязвими групи. Международен Женски Клуб – София подкрепя инициативи и терапевтични програми за деца със специални потребности на Карин дом още от 2006 г.

laptop

 

Снимка: https://plone.medicusmundi.ch