За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Въвеждането на подход, основан на човешките правата- подпомага застъпническите политики в България

18 март 2020

RBA- right based approach- прилагане на подхода, основан на правата на човека в социалната работа и терапевтичната работа с деца
RBA е подход, основан на човешките права. Говорим ли по тази тема задължително трябва да намесим основополагащият документ по темата – Всеобщата декларация за правата на човека. Правата на човека влияят върху всеки аспект от живота ни на местно, национално и наднационално ниво. В действителност те са взаимосвързани до такава степен, че насочването към всяка една от тях включва още една или няколко от останалите. Правата на човека са неделими, взаимозависими и взаимосвързани и не е възможно да вземем и изберем отделни единични права на човека, които да приемем и уважаваме.

От 2015-та година се наблюдава феномен на европейско ниво наречен shrinking space for civic organizations – или т.нар. намаляващо/свиващо се гражданско пространство за действие на НПО-та. Феноменът има различни аспекти, но най-често води до намаляване на дейности по застъпничество и конкретна работа на терен на граждански организации. В голяма част от случаите е свързан с намаляване на финансиране или де-приоритизиране на отделни части от обществото за сметка на други. За съжаление често засегнати са най-уязвимите групи от обществото, които трудно защитават интересите си пред държавата и един от малкото им инструменти за това са именно “свиващите се” граждански организации.
При управление и планиране на организационна дейност РБА може да бъде от помощ, защото гражданските организации все повече трябва да повишават своя ефект, експертиза и качество. От това да успяват да измерват своя социален и финансов ефект коректно и да го споделят на разбираем език, до това да планират стратегията си за разрастване и убеждаваща комуникация, която да гради доверие и стойност в обществото.

В Карин дом от години се практикува семейно-ориентиран модел, който поставя в центъра на социалната и терапевтичната работа семейството като система. Тенденцията в световен план е също такава. Един от индикаторите за успешно имплементиран семейно-ориентиран модел са овластените родители (informed and empowered). Овластяването е процес, по време на който един човек рефлектира върху себе си, своето състояние и позиция в микро-средата и обществото, наясно е с това какви силни черти носи за общността и е готов да ги отстоява информирано, както и да участва в процеси на вземане на решения на различни нива.

Родителското овластяване при родители на деца със специални потребности е дълъг и сложен процес. РБА може да бъде ключов при сформиране на групи за взаимопомощ, изграждане на подкрепяща среда или дори индивидуалното развитие на всеки човек. РБА фокусира вниманието върху стойността на всеки един човек, а не върху неговите липси, увреждания или проблеми.

Подходът основан на правата е базиран на уважение, достойнство и цялост – нещо, което много често липсва при говоренето за “дечица с проблеми” и “горките им родители”. Подходът основан на правата е изключително добра основа за себе-приемане, личностно израстване и дори застъпнически дейности.

Проектът се финансира от Международен Женски Клуб – София

laptop-300x170

 

Снимка от Kristina Paukshtite

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни