За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини

Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. – www.ngogrants.bg

eeagrants

Цел на проекта

Създаване на ефективен модел на подкрепа за деца със специални нужди в общообразователните детски градини чрез споделяне на опита и добрата практика на Карин дом. Проектът е насочен към деца със специални нужди, техните връстници, родители, учители, специалисти и представители на публична администрация и други организации

Дейности

  • Обмен на опит и обучения за създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в общообразователните детски градини.
  • Разработване на дидактично пособие, информационни и др. материали за взаимодействие и обучение на деца със специални нужди
  • Ресурсно подпомагане на деца със специални нужди в три общообразователни детски градини в град Варна от специалисти от Карин дом
  • Дейности по информиране, популяризиране и застъпничество

Очаквани резултати

Предоставянето на ефективна ресурсна подкрепа и интегрирането на децата в общообразователна среда от възможно най-ранен етап влияе пряко върху тяхното успешно продължаване на образованието в училище, което им дава по-добри шансове за реализация и независим живот. Дейностите по приобщаване на деца със специални нужди носят ползи и за двете групи деца и развиват техните умения за взаимопомощ, разбиране и приемане на индивидуалните различия като нещо естествено в живота.


Снимка от WPWide