За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Промяна на подкрепящата среда за децата със СОП в детските градини. Резултати от международната конференция

3 октомври 2015

Учители, специалисти и родители подкрепиха предложения за промяна на подкрепящата среда за децата със специални нужди в детските градини.

По време на Международната конференция, организирана от Фондация Карин дом на 25 септември, бяха представени добри практики от Варна и страната. Те показаха положителни резултати от сътрудничество между услуги и институции, лесно-приложими подходи за подобряване на средата в детската градина и как комуникацията между родители и учители да е по-ефективна.

Необходими са промени на ниво детска градина, община и национална политика

От 214 участника в конференцията, 108 са изказали своето мнение по изведени от Карин дом препоръки за промени:

1. Препоръките за назначаване на помощник-учител в градини, където има по-голям брой деца със СОП, са подкрепени категорично. Коментарите са съсредоточени най-вече в това, че наличието и броят на помощник-учители или помощник–възпитатели трябва да са съобразени с нуждите на детето и те да бъдат финансирани от държавата. Одобрена е също идеята за разработване на адаптирани учебни помагала и програми за отделните групи деца със специални образователни потребности (СОП).

2. Недостатъчният брой на социалните асистенти и тяхната квалификация и роля в детската градина е сред актуалните въпроси, дискутирани и на конференцията.

  • Предложенията за преразглеждане на политиките за броя, подбор и заплащане на социалните асистенти бяха единодушно подкрепени;
  • Участниците гласуваха за по-голяма гъвкавост при разпределението на ограничения брой социални асистенти – при недостиг на социални асистенти да има ясни критерии за определяне на детето, за което е най-наложително да се назначи асистент, като се вземат под внимание възможностите и нуждите на детето;
  • В подготовката на социалния асистент да се включи обмен и практическо обучение с терапевтите на детето (ако има такива) и с ресурсния учител за запознаване със специфичните характеристики на състоянието на детето и методите на работа

3. Идеята за провеждане на информационни кампании за толерантност участниците в конференцията подкрепиха с 97%. Подходящи са темите, свързани с правото на детето на достъп до образование, с възможностите на децата със СОП и техните постижения. Подобни кампании, насочени към родители и учители, са необходими и за ранно идентифициране на изоставане в развитието на децата и за ранна интервенция (за деца от 0 до 3г.).

От допълнителни разговори и срещи с представители на Уницеф с радост споделяме, че те планират подобна кампания.

4. Изведените въз основа на опита на Карин дом предложения за взаимодействието родители – учители и координацията на услуги и институции са също единодушно подкрепени:

  • Залагане в общинската политика на мерки, изискващи координация на дейността между всички специалисти, ресурсни учители и учители, които работят с детето;
  • Семейството да бъде активно включено при вземането на решения за подкрепа и обучение на детето;
  • Изграждане на алгоритъм/ правила за съобщаване на нежелана новина на родителите, свързана със състоянието на детето;
  • Активно взаимодействие с родителите с цел да се изгради доверие, партньорство;
  • Коментарите са свързани с важната роля на психолога в детската градина, който подкрепя родителите.

5. Една от добрите практики, изведени от опита на община Варна, е възможността децата със специални хранителни нужди да посещават детските заведения, като им се осигури подходящото хранене (напр. диетично, безглутеново). Предложението тази практика да се приложи и в други общини беше също на 100% подкрепена от участниците.

6. Не на последно място е препоръката към Ресурсните центрове да има също специалист рехабилитатор/кинезитерапевт/ерготерапевт за децата с двигателни затруднения, който да подкрепя на място в детската градина детето и неговите учители/социални асистенти/ресурсен учител и др . Участниците гласуваха „за“ тази препоръка.

За нас е важно, че Регионалния инспекторат по образование и Ресурсен център – Варна също припознаха тази нужда, като съществена. По инициатива на РИО-Варна и със съдействието на Карин дом ще се организират обучения в детските градини за взаимодействие, позициониране и двигателни активности за децата с двигателни затруднения.

Наръчник в помощ на учителите от детските градини

Един от основните изводи на конференцията е, че от определящо значение да могат децата със специални нужди да се включат в образователния процес е средата в детските градини. Необходимо е тя да бъде пригодена за занимания, почивка и общуване. Необходимо е и педагогическият и друг персонал да бъдат обучени на основни техники за включване на децата със специални нужди, както и децата да могат да ползват ресурсно подпомагане.

Крачка в тази насока е разпространението на разработените от Карин дом Наръчник за работа с деца със специални нужди в детските градини, както и сборник с добри практики от България и чужбина.

Наръчникът и сборникът се разпространяват безплатно и могат да бъдат изтеглени от ТУК

Участниците изтъкнаха, че работата и на специалистите, и на родителите трябва да е водена от разбирането, че децата имат своите силни страни и те трябва да се насърчават и развиват. Както каза един от лекторите – Цветалина Йосифова:

„Най-добре е да се отнасяме към децата не като към деца със специални нужди, а като към деца със специални възможности!“

В заключение използваме думите на нашия гост-лектор на конференцията Моника Ингемарсон от Норвегия, които обединяват идеите и на Карин дом за сътрудничество и споделяне на опит „…..важно е да има диалог между всички заинтересовани страни, всеки да има право да даде предложение и да мисли в посоката как детето да навакса дефицитите си“.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни