За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Подкрепяща среда за децата със специални нужди в детските градини

23 април 2014

На 9-ти и 10-ти април 2014г. в Карин дом се проведоха две срещи тип кръгла маса, на тема: „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини“. В дискусиите участваха директори, учители и психолози от детските градини във Варна, родители на деца със специални нужди, представители на Ресурсния център и неправителствени организации.

Представен беше опита на Фондация „Карин дом“ в подготовката и интегрирането на деца със специални нужди в детските градини, както и бъдещите дейности по проект „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини“. Проектът е насочен към ефективен модел на подкрепа за децата чрез споделяне на опита и добрата практика на Карин дом с детските градини.

В дискусията бяха споделени основните предизвикателства  при приобщаването на децата – големите групи в детските градини, недостатъчна ресурсна подкрепа, неподходящата архитектурна среда, трудностите при работата с родители – особено в случаи на неприемане необходимостта от ресурсна подкрепа за детето, игнорирането на децата . Акцент беше поставен върху ролята на асистента. Родители споделиха неудовлетвореност от обгрижването на детето от страна на асистента и комуникацията на учителя през асистента, което прави детето зависимо, вместо по-самостоятелно. С одобрение беше посрещнато предложението на Ресурсния център, асистент да бъде назначаван към детската градина и да обхваща повече от едно деца спрямо конкретните нужди.

Г-жа Широкова, директор на Ресурсния център представи основните елементи на подкрепящата среда, като посочи възможността детските градини да се възползват от средствата, отпускани за дидактични материали и подобряване на средата при приемане на дете със специални нужди в детската градина. Адмирации бяха изразени от родители и учители за детски градини, които успешно са интегрирали деца със специални нужди.

Удовлетвореност от заложените проектни дейности и интерес за включване беше изразен от участващите градини в дискусиите. Споделените мнения потвърдиха необходимостта от обучения за учителите, партньорство с родителите и подкрепа от страна на специалистите от ресурсните центрове, за да може да се гарантират най-добрите условия за децата със специални нужди и техните семейства в условията на интегрираното обучение.

Срещите тип кръгла маса са част от проект „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини“, финансиран  в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

eeagrants

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Карин дом“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни