За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Приобщаващо образование

Приобщаващо образованиеПриобщаващо образование е процесът на осигуряване за всички деца, включително за тези с увреждания, на равнопоставени възможности да получат ефективно образование, с необходимите допълнителни помощни средства и ресурсно подпомагане в общообразователни детски градини, за да се подготвят децата за продуктивен живот като пълноценни членове на обществото.

Сравнителен анализ Исландия – България, 2021г.

Сравнителният анализ Исландия – България цели обмен на знания и експертиза между двете страни и разработване на методи и насоки за подпомагане на гражданските организации и доставчици на социални услуги в България, овластяване на родители и активисти за по-доброто разбиране на състоянието на детето със специални потребности, подпомагане на неговото развитие и пилотиране на услугите. Към Сравнителен анализ Исландия – България

Брошура Приобщаващо образование

Съдържа информация за същността и ползите от приобщаващото образование в детските градини – към брошурата.

Наръчник в помощ на учителите от детските градини

В наръчника събрахме полезни насоки за организиране на подкрепяща среда в групата в детската градина; идеи за дейности и занимания за деца със специални потребности и техните връстници. Специалистите от екипа на Карин дом споделят как да се фокусираме върху силните страни на децата; как да се справим с неприемливото поведение; как да планираме цели и задачи за индивидуалните планове на децата.

Отворете или изтеглете безплатно наръчника от ТУК

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ НАРЪЧНИК ЗА УЧИТЕЛИ ОТ ДГ

Сборник с добри практики за приобщаване

Сборникът представя 17 практики на детски градини, начални училища и организации, които са създали подкрепяща среда за деца със специални нужди и с това са подпомогнали приобщаващото образование за тези деца да се осъществи.

Отворете или изтеглете сборника от ТУК

Презентации от Международна конференция – 2015 година

В рамките на Международната конференция Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини, организирана от Карин дом, научихме за множество добри практики и положителните резултати от тях. Споделяме с вас презентациите на лекторите от Варна, страната и чужбина.

Изтеглете презентациите от ТУК (10MB)

Статии от специалистите на Карин дом

  1. Как детето с хиперактивност с дефицит на внимание да има успех в поставените му задачи? – автор Стефка Цветанова, психолог и член на Обучителния екип на Карин дом
  2. Интеграция на деца с нарушения от аутистичния спектър в общообразователните детски градини – автор Виргиния Мъсарлиева, психолог и член на Терапевтичния екип на Карин дом
  3. Интеграция или взаимно включване. Готови ли сме за първия учебен ден и къде да учи детето? – автори Цветалина Йосифова – психолог, Ангелина Костова – психолог; членове на Терапевтичния екип на Карин дом

Стратегии за справяне и насърчаване на развитието на децата

Вие и вашето дете с увреждане

Откъс от книгата на Маргарет Барет, подходяща както за родители, така и за специалисти работещи с деца и семействата. Отворете или изтеглете от ТУК

Символични игри: Градивните тухли на въображението

Децата с разстройства от аутистичния спектър се затрудняват с игрите
„на ужким“. Вижте как да насърчите този полезен тип игра. Отворете или изтеглете статията от ТУК

Монтесори

Наръчник на д-р Монтесори – от Мария Монтесори

Въведение от Нанси Маккормик Рамбуш. Отворете или изтеглете от ТУК

Къщата на децата – из Упражнения от практическия живот

От Албърт М.Джуустен, издадено от Център за научни изследвания и развитие „Монтесори“. Отворете или изтеглете от ТУК

Области на знания според Монтесори

По материали от St. Nicollas Montessory College. Отворете или изтеглете от ТУК

Презентации

  1. Предучилищно приобщаване – Фил Стрейн,Ph.D., Университет колорадо, Денвър, САЩ – отвори презентацията ТУК

Документи

Документи, определящи държавната политика по отношение на децата със специални образователни потребности

  1. Правила за постъпване на деца в общинските детски ясли, целодневни детски градини и обединени детски заведения на територията на Община Варна – отвори
  2. Закон за народната просвета – отвори
  3. Правилник за прилагане на Закона за народната просвета – отвори
  4. Наредба № 1 от 23 януари 2009г. за обучението на деца със СОП и/или с хронични заболявания – отвори
  5. Национален план за интегриране на деца и ученици със специални образователни потребности в системата на образованието – отвори
  6. Правилник за дейността на ресурсните центрове – отвори

 


Разработката на тази част от страницата е по проект „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини“, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

eeagrants

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Карин дом и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.