За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Ранна детска интервенция без бърнаут (Burnout FREE ECI Project)

Проект Ранна детска интервенция (РДИ) без бърнаут “Прегаряне на професионалисти и родители на деца със специални потребности: Превенция, общи предизвикателства и взаимно овластяващи методологии и практики в услугите по Ранна детска интервенция“ беше одобрен от гръцката национална агенция по програма Еразъм+, KA220-ADU-Cooperation partnerships in adult education (No: 2021-1-EL01-KA220-ADU-000035230). Водеща организация на проекта е AMIMONI – асоциация на родители и приятели на хора с увредено зрение и допълнителни увреждания.

Проектният консорциум се състои от 10 партньора и 1 асоцииран партньор от 8 различни държави (Гърция, Португалия, Кипър, Румъния, България, Хърватска, Белгия и Албания). Партньорите по проекта са група професионалисти в организации по ранно детско развитие, професори, професионалисти в частния сектор, които ще допринесат със своите знания и експертиза за ефективното изпълнение на проекта и постигането на всички заложени цели.

По-конкретно, следните партньори съставят консорциума на този проект:

 • AMIMONI – Panhellenic Association of parents and friends of visually impaired people with additional handicaps /координатор на проекта/Гърция
 • PANEPISTIMIO THESSALIAS/Гърция
 • SVEUCILISTE U ZAGREBU/Хърватска
 • UNIVERSITATEA BABES BOLYAI/Румъния
 • EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES/Белгия
 • MALI DOM – Zagreb dnevni centar za rehabilitaciju djece i mladezi/Хърватска
 • C.E.C.D. MIRA SINTRA – CENTRO DE EDUCACAO PARA O CIDADAO COM DEFICIENCIA CRL/Португалия
 • KARIN DOM Foundation/България
 • THEOFANIS ALEXANDRIDIS KAI SIA EE/Гърция
 • KYPRIAKI ETAIREIA PISTOPOIISIS LIMITED/Кипър
 • Down Syndrome Albania Foundation “DSA”/AАсоцииран партньор/Албания
 • IDEC (Външни оценители)

Проектът „Ранна интервенция без бърнаут“ има за цел да създаде пътна карта за по-добри резултати и да доведе до иновативни, взаимно овластяващи техники и решения на някои от най-сложните предизвикателства, пред които са изправени родителите с деца с увреждания, специалистите, работещи с тях и организациите, които предоставят услуги в сферата на уврежданията.

Нашият опит от работата с родители и деца с увреждания и последните проучвания разкриха сериозността на последиците от прегарянето върху родителите на деца с увреждания и специалистите в сферата на уврежданията. Проектът „Ранна интервенция без бърнаут“ се занимава с изключително сериозния проблем с прегарянето на специалисти и родители в семейно-центрираната ранна детска интервенция (РДИ). Той също така набляга на необходимостта от засилване на защитните фактори за семейството и специалистите в  РДИ и намаляване на рисковите фактори за прегаряне, които има опасност да доведат до социална изолация на специалистите и до социално изключване на родители и деца с увреждания.

Чрез иновативен интердисциплинарен подход “Без прегаряне“, прилаган в услугите по РДИ, проектът ще отговори на нуждите на родителите на деца с увреждания и нуждите на специалистите:

 • да засилят своите личностни, емоционални и социални умения, да подобрят родителските способности и компетенциите на специалистите, да подобрят сътрудничеството помежду си, за да отговорят на изискванията на техните взискателни роли и да се справят с предизвикателствата;
 • да идентифицират, предотвратяват или се възстановяват от прегарянето, като повишават своята устойчивост, подобряват качеството си на живот и гарантират, че специалистите и родителите остават социално активни;
 • да имат пряк достъп до структурирани, гъвкави и висококачествени възможности за обучение, адаптирани към нуждите от обучение на възрастните, така че да се подкрепят по-добре децата с увреждания.

Проектът ще отговори и на нуждите на организациите:

 • да обогатят капацитета си, като адаптират своята структура и инструменти, да изградят сплотени и отдадени екипи, да изградят положителна култура на устойчивост и да повишат качеството на предлаганите услуги;
 • да откриват рисковите фактори за прегаряне и прилагане на ефективни лидерски подходи за адекватна подкрепа на специалистите.

Крайната цел на проекта е да отговори на нуждите на децата с увреждания, за да имат по-добро качество на грижи и подкрепа, максимизиране на техните силни страни и потенциал и насърчаване на тяхното социално включване. Проектът адресира и нуждите на участниците с по-малко възможности, което стана още по-важно по време на COVID-19.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein“