За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Проект: „Пълноценна и комплексна ранна подкрепа за деца със специални нужди и техните семейства за подобряване тяхното благосъстояние и намаляване риска от социално изключване“

Карин дом стартира проекта: „Пълноценна и комплексна ранна подкрепа за деца със специални нужди и техните семейства за подобряване тяхното благосъстояние и намаляване риска от социално изключване“ по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 , процедура: Бъдеще за децата.

Проектът е финансиран от: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ и съфинансиран от Европейски социален фонд плюс.

Описание:

Проектът предлага услуги, дейности, събития и мерки, насочени към комплексна грижа за деца със специални нужди 0-8 г., подкрепа за семействата, качествено образование и повишаване капацитета на специалистите. Чрез професионална подкрепа и насоки към родителите, информационни кампании за повишаване на здравната култура, разработване на програма за подготовка за включване в образователната система, скрининг и диагностика с цел превенция на изоставането, Монтесори групи за деца със
специални нужди за подготовка за успешни преход и образователно включване, както и чрез повишаване капацитета на специалисти, работещи с децата и семействата, крайната цел на проекта е осигуряване на предпоставки за повишаване на детското благосъстояние и намаляване на риска от социално изключване.

Цели:

  • Да адресира съществени проблеми и предизвикателства на ранното детско развитие, подкрепата за деца със специални нужди  и техните семейства и устойчивостта на предлаганите социални и образователни услуги в общността.
  • В основата на планираните проектни дейности стоят ранното насочване, информиране и подкрепа. Програми за подкрепа: програма „Ранна интервенция“, събития за предоставяне на насоки за родители, на които те ще получават информация
    и ще усвояват умения, психологическа помощ и мотивация да се справят с житейски ситуации и да подпомагат развитието на своето дете.
  • Превенция на изоставането чрез въвеждане на дейности за ранно откриване на забавяне в развитието и неговото подпомагане, като скрининг, диагностика и занимания в бебешка вана, а чрез включване на децата в групови занимания ще се работи за придобиване на самостоятелност и адаптивни умения, които да подпомогнат тяхната социализация.
  • Овластяване на родителите – проектът се фокусира върху тях като основен двигател в терапията на своите деца.

Дейности (ключови моменти):

I. Насърчаване на социално-икономическата интеграция чрез инициативи за информираност, програми за включване в образователната система и мерки за повишаване на здравната култура.
II. Услуги по ранно детско развитие – ранна интервенция за деца с увреждания, превенция на изоставането, семейно консултиране и подкрепа.

  1. Водна гимнастика и терапия в бебешка вана

III. Предоставяне на превантивни и подкрепящи услуги чрез ранен скрининг, диагностика и терапевтична подкрепа.
IV. Обучения на специалисти на Карин дом за надграждане компетенциите и устойчива подкрепа в услугите по ранно детско развитие.

Период на изпълнение

2023-2025

Финансира се от

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"

Лице за контакт

Дарина Райкова
draykova@karindom.org
телефон: +359 52 302 518

Новини