За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Услуга Терапия в центъра

Услугата е насочена към деца със специални нужди и техните семейства. В нашия терапевтичен център детето ще бъде включено в подходяща за него терапия и обучение. Родителите също участват в този процес чрез обучения, консултации, ресурси и подкрепа от нашите специалисти.

Екипът ни от специалисти се състои от кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, психолози, специални педагози, социални работници и педиатри. Работим с деца с физически, умствени и множествени увреждания, с нарушения от аутистичния спектър, с поведенчески проблеми, с обучителни трудности.

Дейностите на Центъра включват:

  • психолого-педагогическа работа;
  • езикова и речева терапия, използване на методи за комуникация, като напр. PECS, комуникатори, жестове;
  • терапевтично-рехабилитационна работа с деца с церебрална парализа,  множествени увреждания и други неврологични състояния;
  • терапия за деца с нарушения от аутистичния спектър в структурирана и визуализирана среда;
  • педагогическа работа по система Монтесори;
  • програма за изграждане на ежедневни умения;
  • терапия на трамплин;
  • плувна терапия;
  • групи за  тонус гимнастика;
  • индивидуални и групови сесии в мултисензорни среди;
  • игрова терапия;
  • арт и музикотерапия;
  • подготовка за интегрирано/включващо обучение и консултации в детски и учебни заведения;
  • интензивна терапия с изготвяне на домашна програма за деца от страната;
  • индивидуални консултации на родителите с психолог/психотерапевт;
  • социални консултации за семействата;
  • родителски групи за взаимопомощ и подкрепа;
  • тематични информационни срещи с родители.