За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

21 септември – „Изготвяне на индивидуален план за подкрепа“, програма одобрена от МОН

28 август 2023

Карин дом има удоволствието да ви покани на предстоящо обучение на тема: „Изготвяне на план за подкрепа с участието на родителите и в сътрудничество с услугите в общността”. Програмата е одобрена със заповед РД09-3558/13.07.2022г. от 18-07-2022г. на Министъра на образованието и науката.

Обучението е с продължителност 16 часа (частично присъственo) и носи 1 кредит.

  • Дата на провеждане: 21 септември 2023 г. от 9.00 до 16.00 часа.
  • Място на провеждане: на място в Карин дом, гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 86А.
  • Обучението е подходящо за: професионалисти, работещи в образователната сфера, педагози, специалисти от социалните услуги, психолози; възпитатели; логопеди; педагогически съветници.
  • Водещи: Обучителен екип на Карин дом – Николета Йончева, д-р по логопедия и Виргиния Василева, психолог и психотерапевт.
  • Начин на завършване: Тест и Удостоверение за преминатото обучение.
  • Цена: 120лв.

Задължителна регистрация ТУК!

Основни акценти:

В настоящата програма ще разгледаме възможностите учители, специалисти и родители да изготвят заедно „План за подкрепа“ и да проследят пътя и действията, които трябва да изминат заедно в процеса на приобщаване. Планът за подкрепа подпомага детето със специални потребности, но се явява и като подкрепа на всички, които работят и/или се грижат за него.

Прави се кратък обзор на взаимодействията в ЕПЛР (Екип за подкрепа на личностното развитие), както и на вертикалното и хоризонталното ниво на комуникация. През реални казуси се разглеждат ролите на членовете от ЕПЛР. Дава се възможност на участниците да споделят преживени ситуации. Разглеждат се възможни конфликтни и предизвикателни ситуации. Особено внимание се обръща на родителите, тяхната роля, взаимодействието при изготвянето на плана за подкрепа. Акцентира се на предимствата на социалния пред експертния модел на взаимодействие.

Специално внимание се обръща на планирането, подготовката и провеждането на срещите с родителите. Взаимодействието с други услуги в общността е от ключово значение за постигане на трайни успехи и реализирането на терапевтичните и образователните цели. Отделено е внимание на използване на правилото „SMART’ при определянето на цели и задачи в плана за подкрепа. Разглеждат се особеностите на работа в интердисциплинарен екип и междусекторно сътрудничество.

Програмата е съобразена и с новите изисквания съгласно Закона за социалните услуги и Правилника към него, както и с Наредбата за качество на социалните услуги.

За контакти:

Магдалена Цонева – Мениджър обучителен център
Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org

На разположение на родители и специалисти е и Дигиталната видео-библиотека на Карин дом, където можете в удобно за вас време, да гледате избрано обучение, подготвено от специалисти на Карин дом.

  • Ще откриете още видео-обучителни модули за специалисти и родители, свързани с ранното детско развитие, приобщаващото образование и иновативни практики за стимулиране развитието на малкото дете.
  • Ще намерите безплатни видеа и ресурси, както и рубриката ни „10 минути специално за вас“.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни