За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Проект „Център за семейно-медиирана интервенция“

Цел:
Проектът “Център за семейно-медиирана интервенция” цели представяне и въвеждане на иновативна за България услуга, в която семейството ще бъде движещата сила, основана на признаването на неговите силни страни и компетенции. Проектът цели също така:
● Осигуряване на подкрепа на семейства на деца със специални потребности от 2 до 7 години, чрез осигуряване на достъп до наличните ресурси с цел подобряване развитието на детето и качеството на живота на семейството чрез изграждане на Център за семейно-медиирана интервенция.
● Утвърждаване на модел на услугата семейно-медиирана интервенция, базирана на семейно-ориентирания подход
● Целенасочено обучение за родителите, разширеното семейство, обгрижващи, да могат да подобрят представите за собствените си компетенции и възможности, да се надграждат знания и умения у тях, за разбиране и насърчаване на развитието на детето и отношението към него.
● Популяризиране на модела на семейно-медиираната интервенция и ползите от нея сред специалисти, институции, партньорски организации, родители и обгрижващи.

Дейности:
1. Терапевтична групова работа с деца и семейства посредством:
• Семейна група за медиирана интервенция за функционална комуникация и адаптивни умения
• Семейна група за медиирана интервенция при деца от аутистичния спектър
• Семейна група за медиирана интервенция при деца с комплексни и интензивни нужди от подкрепа:
2. Тренинги и тематични срещи за родители и обгрижващи
3. Социални и психологически консултации за родители и обгрижващи
4. Дейности по публичност на проекта

Резултати:
● Повишено качество на услугите, обхващащи цялото семейство чрез въвеждането на нов вид подкрепа.
● Подкрепа на държавната политика за деинституционализация, насочена към насочена към израстване на децата в семейна среда и подготвяне на семействата за справяне с потребностите на детето. Следвайки тази политика е важно да се разбере и приеме, че детето е част от семейството и не следва да бъде разглеждано като отделно звено, както е било преди Стратегията за деинституционализация на България да стане водеща за реформата в социалните услуги в страната.
● Изградена силна връзка дете-семейство – позитивните резултати от услугата ще подобряват общото благосъстоянието на семействата в общността.
● Повишена информираност на родители и обгрижващи за развиване на родителския им капацитет, както и формиране на умения за застъпничество както за собствените им деца, така и за правата на децата в общността.
● Повишена активност от страна на родителите/обгрижващите.
● Повишена автономност на семействата.

logo_fsz

Снимка: Гергана Енчева