За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Женислава Сапунджиева

Директор „Услуги за деца и семейства“, обучител

Жени отговаря за управлението на основните социални услуги на Център Социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ и Център Ранна интервенция. Тя е обучител и професионален супервизор.

Жени е част от екипа на Карин дом от  самото му създаване през 1996г. В продължение на 11 години като социален психолог провежда индивидуални консултации с родители.  Продължава  да води родителски групи за взаимопомощ и подкрепа.

Повече от 15 години обучава специалисти, учители и помощен персонал от социални институции, дневни центрове, общообразователни и специални детски градина и училища, ресурсни центрове, НПО, родители, студенти и доброволци. Участва в разработването на обучителни модули  и наръчници. Съавтор  на доклади, презентации, наръчници в областта на социалните дейности и работата със семейства на деца със специални нужди.  Участвала е в множество допълнителни обучения и квалификации, семинари и практически занятия с лектори от Великобритания, Холандия ,Франция, Италия, Русия, САЩ, Канада, България  в областта на терапия на деца със СОП /специални образователни потребности/ и работа с родители. Участвала е в международни и национални конференции.

От 2011г.участва в мултиплициране на услугата Ранна интервенция  за деца 0-3 и техните семейства на  регионално и национално ниво . Също и  в прилагането и разпространението на семейно-ориентирания подход в услугите за  семейства на деца със специални нужди, почерпен от опита на  водещи теоретици и практици от Канада ,САЩ  в областта на Ранното детско развитие и Ранна интервенция.

Образование

 • Магистър по Социални дейности, Специализация Приложна социална психология
 • Бакалавър по Социална психология, Социален мениджмънт, Социална работа
 • Детска медицинска сестра

Сертификати

 • Осеммесечен квалификационен курс „Социални умения за работа с умствено затруднени хора: позитивен подход при работа с хора с ограничени възможности”;
 • 120 часа обучение по Позитивна психотерапия към Дружество по позитивна психотерапия в България;
 • 6-модулно обучение „Интегрирано обучение на деца със СОП”-ИСДП, София;
 • Летен институт „Нови практики в оценката и интервенцията в ранното детство” с водещ проф. Карл Дънст, водещ учен и изследовател в областта на Ранната Интервенция - Университет на Британска Колумбия, Ванкувър, Канада;
 • 220 часа обучение за Супервизия в социалната работа ИСДП, София

Публикации

 • Съавтор на 2 публикации съвместно с доц. Б. Юстениянова - МУ, Варна в научно списание ИМАБ 1997,том 3 стр. 177-179 и в списание Социална медицина 1998,бр. 4,стр19/20;
 • Съавтор на Методическо ръководство за предоставяне на услугата Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията,2014, изработено по проект Социално включване, финансиран от МТСП;
 • Съавтор на „Наръчник в помощ на учители от детски градини“, изработен по проект „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини”,2015

Членства

 • Член на Консултативната комисия по ЗИХУ / Закон за интеграция на хора с увреждания/към Отдел Закрила на детето/2005-2010/ –Варна, Дирекция Социално подпомагане
 • Член на Комисията за закрила на детето/2003-2010/-Местно управление, Дирекция Социални дейности и здравно развитие, Община Варна.