За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Женислава Сапунджиева

Директор „Обучителна дейност“, обучител

Жени отговаря за управлението на основните социални услуги на Център Социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ и Център Ранна интервенция. Тя е обучител и професионален супервизор.

Жени е част от екипа на Карин дом от  самото му създаване през 1996г. В продължение на 11 години като социален психолог провежда индивидуални консултации с родители.  Продължава  да води родителски групи за взаимопомощ и подкрепа.

Повече от 15 години обучава специалисти, учители и помощен персонал от социални институции, дневни центрове, общообразователни и специални детски градина и училища, ресурсни центрове, НПО, родители, студенти и доброволци. Участва в разработването на обучителни модули  и наръчници. Съавтор  на доклади, презентации, наръчници в областта на социалните дейности и работата със семейства на деца със специални нужди.  Участвала е в множество допълнителни обучения и квалификации, семинари и практически занятия с лектори от Великобритания, Холандия ,Франция, Италия, Русия, САЩ, Канада, България  в областта на терапия на деца със СОП /специални образователни потребности/ и работа с родители. Участвала е в международни и национални конференции.

От 2011г.участва в мултиплициране на услугата Ранна интервенция  за деца 0-3 и техните семейства на  регионално и национално ниво . Също и  в прилагането и разпространението на семейно-ориентирания подход в услугите за  семейства на деца със специални нужди, почерпен от опита на  водещи теоретици и практици от Канада ,САЩ  в областта на Ранното детско развитие и Ранна интервенция.

Образование

 • Магистър по Социални дейности, Специализация Приложна социална психология
 • Бакалавър по Социална психология, Социален мениджмънт, Социална работа
 • Детска медицинска сестра

Сертификати

 • Осеммесечен квалификационен курс „Социални умения за работа с умствено затруднени хора: позитивен подход при работа с хора с ограничени възможности”;
 • 120 часа обучение по Позитивна психотерапия към Дружество по позитивна психотерапия в България;
 • 6-модулно обучение „Интегрирано обучение на деца със СОП”-ИСДП, София;
 • Летен институт „Нови практики в оценката и интервенцията в ранното детство” с водещ проф. Карл Дънст, водещ учен и изследовател в областта на Ранната Интервенция - Университет на Британска Колумбия, Ванкувър, Канада;
 • 220 часа обучение за Супервизия в социалната работа ИСДП, София

Публикации

 • Съавтор на 2 публикации съвместно с доц. Б. Юстениянова - МУ, Варна в научно списание ИМАБ 1997,том 3 стр. 177-179 и в списание Социална медицина 1998,бр. 4,стр19/20;
 • Съавтор на Методическо ръководство за предоставяне на услугата Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията,2014, изработено по проект Социално включване, финансиран от МТСП;
 • Съавтор на „Наръчник в помощ на учители от детски градини“, изработен по проект „Създаване на подкрепяща образователна среда за деца със специални нужди в детските градини”,2015

Членства

 • Член на Консултативната комисия по ЗИХУ / Закон за интеграция на хора с увреждания/към Отдел Закрила на детето/2005-2010/ –Варна, Дирекция Социално подпомагане
 • Член на Комисията за закрила на детето/2003-2010/-Местно управление, Дирекция Социални дейности и здравно развитие, Община Варна.