За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Светла Лазарова

Логопед, специален педагог, консултант в  Център „Ранна интервенция“

Светла работи от 2014 година към Карин дом, като логопед-консултант в Услугата "Ранна интервенция". Извършва визити по програмата, консултира родителите, близките и/или грижещите се за детето. Извършва оценка за развитието на детето, с подходящ инструментариум и събира информация от различни източници. Интегрира, обобщава и обсъжда резултатите от оценката устно и писмено със семейството и с останалите членове на екипа на разбираем и достъпен език. Установява притесненията, приоритетите и ресурсите на семейството, чрез подходящи методи и техники. Организира средата в дома на детето. Работи в мултидисциплинарен екип. Разработва план за услуги с активното участие на семейството. Формира ефективни дейности за изпълнение на целите в индивидуалния план. Светла се включва в групите за игра и групите за семейно-медиирана интервенция в "Карин дом". Работи в екип с колегите консултанти, колегите от терапевтичния екип на "Карин дом", колеги от детски ясли/ градини, ресурсни учители, социални институции.

Образование

 • Бакалавър „Специална педагогика“ (логопед, специален педагог) - ШУ „Епископ Константин Преславски”, Шумен

Допълнителни квалификации

 • Сертификат за участие в семинар на тема: „Монтесори-педагогика и приложението й в работата с деца със СОП“ – Ива Бонева , изпълнителен директор на център за приобщаващо образование.
 • Сертификат за участие в обучителен курс „Лесните ножици за деца със СОП“ – проведен от Алтер Консулт ООД, доц. Жана Атанасова.
 • Сертификат на тема: „Комуникативни и емоционално-поведенчески нарушения в предучилищна и начална училищна възраст“ – Нов български университет, доц, д-р Боянова.
 • Сертификат за завършен семинар на тема: „Дислексия“ – Нов български университет, доц. д-р В. Боянова.
 • Сертификат за участие в ЛОГОПЕДИЧНО ОБУЧЕНИЕ ЗА СПЕЦИФИЧНА ГОВОРНА ТЕРАПИЯ ПРИ ДЕЦА С ВРОДЕНИ ЛИЦЕВИ АНОМАЛИИ – Асоциация на пациентите с вродени лицеви аномалии и техните родители – АЛА, председател – Жана Ангелова.
 • Сертификат за участие в обучителен курс „Арти техники за развитие на индивидуалността“, председател: Калоян Дамянов, обучители: доц. д-р Жана Атанасова, Дора Пенкова.
 • Удостоверение за завършено обучение в квалификационен курс на тема: „Изпитът за ІV и V Порофесионална квалификационна степен по Специална педагогика“ – ШУ „Епископ Констанитин Преславски“, гр. Шумен, Департамент за информация, квалификация и продължаващо образование – гр. Варна.
 • Удостоверение за допълнително обучение на тема: „Иновации в работата на деца с увреждания и специални образователни потребности. Методи на корекционно въздействие“ – ШУ „Епископ Константин Преславски“, гр. Шумен, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите – гр. Варна.
 • Свидетелство за участие в теоретика-практически курс за работа с алтернативна система за комуникация P.E.C.S. /Система за комуникация чрез размяна на символи/ - Терапевтичен и обучителен център за лица с речеви, емоционални и поведенчески нарушения – Сивена.
 • Удостоверение за участие в информационен тренинг „Техники за изготвяне на индивидуален терапевтичен план“ – Терапевтичен и обучителен център „Пумпелина“.
 • Удостоверение за участие в квалификационен курс на тема: „Принципи на поведение при обучение на деца и ученици със СОП“ – Тракийски университет – Стара Загора, Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите.
 • Удостоверение за завършено обучение – „Интегриране на деца и ученици със СОП“ – мИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, НАЦИОНАЛЕН ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЦЕНТЪР.
 • Въздействието на обкръжаващата среда в интервенциите при бебета и малки деца – Филипа Кемпбъл, Университет Томас Джеферсън, Филаделфия, САЩ.
 • Certificate of attendance Functional ABA& Pyramid Approach to Education Basic Training – Skopje, Macedonia
 • Certificate of attendance Picture Exchange Communication System (PECS) Level 1 Training – Skopje, Macedonia.