За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Семейно-ориентираният подход в ранната интервенция за деца – от местна практика към национална политика

Проектът цели разпространение на практиката на Карин дом в предоставяне на услуги по ранна интервенция сред доставчици на услуги за деца, местни и държавни институции, и други заинтересовани лица. Той е насочен към приемане и интегриране на семейно-оринтирания модел от доставчици на социални услуги, както и повишаване на капацитета и експертизата на специалисти.

Проектът е насочен към следните ползватели – общински центрове и новосъздадени центрове за ранна интервенция, дневни центрове, НПО, специалисти, родители и представители на институции, както и на местната и държавна власт.

Дейности по проекта

Разработка на обучителни модули в областта на предоставяне на услуги по ранна интервенция за деца от 0 до 3г. Превод и разработка на информационни материали. Изработка на наръчник за предоставяне на семейно-ориентирани мобилни услуги по ранна интервенция;

Организиране на обучения по теми, свързани с ранната интервенция и представяне на практическия опит на Карин дом. Популяризиране на семейно-ориентирания подход в услугите по ранна интервенция чрез презентации и дискусии в други региони на страната;

Развитие на услугите по ранна интервенция в Карин дом и системата за супервизии. Развитие на групата „Родител за контакт“

Резултати на проекта ще бъдат

Повишените умения и знания на специалисти за прилагане на семейно-ориентирани подходи в услугите по ранна интервенция; популяризиране на услугите по ранна интервенция и предимствата на семейно-ориентирания подход сред доставчици на социални услуги и представители на местна и държавна власт; повишаване качеството на предлаганите услуги по ранна интервенция.

Период на изпълнение

септември 2012 – август 2014

Финансира се от

Фондации Отворено общество, Програма за Ранно Детство - Лондон

Лице за контакт

Веселина Василева
vvassileva@karindom.org
телефон: 052/ 302 517