За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом развива партньорство с Държавния център за диагностика и консултации в Исландия

17 януари 2020

В края на 2019г Карин дом стартира проекта : “Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование”, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 Партньор по проекта е State Diagnostic and Counseling Center (SDCC), Исландия.

Държавният център за диагностика и консултации (SDCC) в Исландия е създаден през 1986 г. За начало SDCC е определен и действа в рамките на Закона за хората с увреждания, но от 2003 г. SDCC се управлява съгласно специалния закон (83/2003), първо от Министерството на социалните въпроси и след това Министерство на благосъстоянието (сега включително социални въпроси и здравеопазване). SDCC е единственият третичен институт, който обслужва деца със сериозни нарушения на невроразвитието в Исландия (аутизъм; интелектуални затруднения; церебрална парализа; редки заболявания).

Директорът на SDCC е педиатър, а екипът включва аналитици на поведението, трудови терапевти, социални работници, педиатри, физиотерапевти, психолози, учители със специално образование и патологоанатоми по говор и език, общо около 60 души. Отличителните белези на SDCC са акцентът върху трансдисциплинарната работа в екип, ранното откриване и интервенция, услугите, насочени към семейството и клиничните изследвания.

Мисията на Държавния диагностично-консултативен център е да гарантира, че децата и юношите с нарушения в развитието, които по-късно в живота могат да доведат до увреждания, ще получават диагностика и консултации и ще имат достъп до ресурси за подобряване на качеството на живот

Проектът “Трансфер на практики за подобряване на подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование” се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 146 745 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е обмен на знания и експертиза с Исландия за разработването на методи и насоки за подпомагане на гражданските организации и доставчици на социални услуги в България, овластяване на родители и други активисти за по-доброто разбиране на състоянието на детето и подпомагане неговото развитие и пилотиране на услугата, което да създаде възможност за ранно насочване и подкрепа на деца със специални нужди.

Active-citizens-fund

 

 

 

 

Цялата отговорност за съдържанието публикуваната информацията се носи от Фондация Карин дом и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.

 

Снимка: Държавен център за диагностика и консултации (SDCC), Исландия

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни