За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Когато детето се нуждае от допълнителна подкрепа – как можем да помогнем чрез програма „Ранна интервенция“ на Карин дом

26 януари 2016

Какво е ранна интервенция?

Ранната интервенция е комплекс от професионални услуги за малки деца с изоставане в развитието, увреждания, атипично поведение, социални и емоционални затруднения. Това е мобилна услуга с превантивен характер. Програма „Ранна интервенция“ на Карин дом включва домашни посещения, както и посещения още на ниво родилен дом. Екипът е мултидисциплинарен и включва: рехабилитатор, специален педагог, социален работник, логопед и психолог и консултант по кърмене.

Карин дом стартира услугата  през 2010г, като до този момент са обхванати общо 700 деца.  След излизане от програмата 52% от включените деца не се нуждаят от ползване на терапия, специализирани услуги или ресурсно подпомагане в детското заведение.

Основният използван подход е семейно-ориентираният, който е иновативен за България. Фокусът на работа на специалистите от Карин дом е не само детето, но и цялото семейство. Родителите споделят, че в резултат на тази услуга добиват повече увереност, мотивация и спокойствие, защото разбират как да подпомогнат развитието на детето си в домашна среда. Това е пряко свързано с подобряване на качеството на живот на децата със специални нужди и е сред основните цели на програмата.

Критерии за включване на дете в програмата „ Ранна интервенция“ на Карин дом:

 • Възраст на детето: 0-3г;
 • Детето е в риск от изоставане в развитието си, недоносено или с ниско тегло при раждане;
 • Изоставане на детето в някоя от областите на развитие – познавателна, двигателна, речева, социална, емоционална;
 • Риск от изоставяне на дете и настаняване в институция;
 • Местожителство на детето в град Варна (включването в програмата за семейства от Варна е безплатно. Семейства от населени места извън Варна, могат да ползват платени консултации).

Защо да се намесваме отрано?

Изследванията показват, че периодът на ранните детски години е ключов за формиране на важни мозъчни функции и психични процеси с влияние върху здравето, поведението и ученето не само през детството, но и през целия живот на човека. Доказано е, че започването на терапията в най-ранна детска възраст увеличава шансовете на децата със специални нужди да посещават училище и да живеят пълноценно. Чрез програмата „Ранната интервенция“, родителите получават информация и умения, психологическа помощ и мотивация да се справят в житейски ситуации и да подпомогнат развитието на своето дете със специални потребности.

Услугата на Карин дом дава навременна подкрепа на тези родители чрез:

 • подкрепа още от родилния дом – социално- психологическа помощ и информиране за услуги, които семейството може да ползва след изписване на детето;
 • посещения в домашна среда – дават се насоки за структуриране на средата, позициониране на детето, за дейности, развиващи езиково-говорното и познавателно развитие и др.;
 • предоставяне на информация, касаеща медицински услуги, социални, образователни услуги и други;
 • групови форми на занимания в Център „Карин дом” за социализация и подготовка за интегриране на детето в масово детско заведение;
 • подпомагане адаптацията в детската ясла или градина, която детето ще посещава или вече посещава;
 • група за деца и родители – за развитие на функционална комуникация и адаптивни умения – насочена е към деца с нарушения от Аутистичния спектър и/или изоставане в езиково-говорното развитие;
 • Библиотека на играчката – помещение, оборудвано с играчки, предназначени за работа с деца със специални нужди. В библиотеката родители и деца могат да играят заедно, подпомагани със съвети и указания от специалист на Карин дом;
 • ресурсна библиотека с литература, играчки и оборудване – на разположение на семействата за ползване;
 • осигуряване на подкрепа от родител, който е бил в сходна ситуация – „родител за контакт”;
 • групи за взаимопомощ и подкрепа за родители– водени от психолог;
 • индивидуални психологически консултации за родителите с психолог/психотерапевт;
 • обучение на родителите – провеждаме тематични срещи и отворени обучения, както и семинари с различни утвърдени чуждестранни и български специалисти в областта на детското развитие.

Как да се включите в програмата?

След като се обърнете към програмата „Ранна интервенция“ с обаждане във Фондация Карин дом на тел. 052 302 518, ще бъдете посетени от консултант по ранно детско развитие в дома си. Заедно ще обсъдите включването в програмата и ще планирате и извършвате дейностите, които най-добре отговарят на нуждите на детето и семейството ви. Включването в програмата е безплатно за семейства от Варна. Семейства от населени места извън Варна, могат да ползват платени консултации.

Карин дом е инициатор и двигател за развитие на услугата „Ранна интервенция“, която досега е дала шанс на стотици семейства. Работата на „Карин дом“ по програмата, подкрепена от Община Варна, получи висока оценка и от УНИЦЕФ.

Месечно работим със средно 85 семейства, 40 от които Община Варна финансира по общинска делегирана дейност, а за останалите Карин дом търси финансиране чрез проектна дейност и дарения.

Информация: Карин дом, Варна


Снимка: pixabay.com

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни