За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Да превърнем думите в дела: Упражняване на правата и приобщаване на децата с интелектуални затруднения в Европа

Цел на проекта: да подобри шансовете за живот, приобщаване, достъп до права и социално участие на децата с интелектуални затруднения в Европа. Да се гарантира, че всички деца и младежи с интелектуални затруднения стават пълноценни участници и приобщени членове на своите общности, с възможности наистина еднакви с възможностите на връстниците им, и подкрепа, пропорционална на потребностите им.

Основен изпълнител на проекта: Фондация Лумос, Лондон, Великобритания

Партньор по проекта: Фондация Карин Дом, България

Държави по проекта: България, Чешката република и Сърбия.

Едновременно ще работят две направления на проекта: Действия на национално ниво и Детско участие.

Действия на национално ниво: чрез поредица от три срещи във всяка от държавите по проекта и две международни срещи, всяка държава ще бъде подкрепена за разработването на Национален план за действие (НПД) за социална закрила и социално приобщаване на децата с интелектуални затруднения в националните политически приоритети.

Детско участие: група деца с интелектуални затруднения, от резидентни институции и от семейства заедно ще изпълняват редица от дейности по време на проекта. Тези дейности ще включват консултации за НПД, както и събития, насочени към повишаване на видимостта и разбирането на затрудненията в местните общности.

Период на изпълнение

януари 2011 – юли 2012 

Финансира се от

Европейската комисия