За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Сравнителен анализ Исландия – България, 2021г.

18 март 2021

Сравнителният анализ Исландия – България цели обмен на знания и експертиза с Исландия за разработването на методи и насоки за подпомагане на гражданските организации и доставчици на социални услуги в България, овластяване на родители и други активисти за по-доброто разбиране на състоянието на детето, подпомагане неговото развитие и пилотиране на услуга, която да създаде възможност за ранно насочване и подкрепа на деца със специални нужди.

Сравнителен анализ Исландия – България  можете да свалите и прочетете.

В документа ще намерите информация за следните теми:

  • Описание на взаимодействието между здравна, социална и образователна система в Исландия;
  • Приобщаващото образование в България и междусекторно партньорство;
  • Сравнителен анализ на резултатите и изводи;
  • Препоръки за добри практики, които могат да бъдат привнесени от Исландия в България;
  • Препоръки за добри практики, които могат да бъдат привнесени от България в Исландия

Настоящият анализ проследява предимствата на приобщаващото образование в Исландия по отношение подкрепата на деца със специални нужди и техните семейства, съпоставяйки ги с българския контекст. Анализът представлява фундаментален документ, анализиращ образователната, здравната и социална система, който извежда съществени насоки за тяхното подобряване, надграждане и функционално синхронизиране по отношение на приобщаващото образование в България.

На база на анализа ще бъдат разработени методи, насоки и препоръки за добри практики, които да бъдат апробирани и адаптирани към българската реалност. Анализът представлява резултат от проведени визити в Исландия, проведени редица онлайн срещи, семинари и дискусии със заинтересовани страни по темата за приобщаващото образование в Исландия и България, както и преглед и подбор на информационни материали, презентации и нормативни документи, обуславящи системата в Исландия и нейните най-добри практики. Настоящият анализ представя предимствата на приобщаващото образование в Исландия и подкрепата на деца със специални нужди и техните семейства, отразява опита и знанията, придобити по време на учебните визити, семинари и допълнителни взаимодействия със State Diagnostic and Counseling Center (SDCC) – партньор на Карин дом в Исландия.

Документът е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Карин дом и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“

Анализът е изготвен по проект на Карин дом “Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование”, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 Партньор по проекта е State Diagnostic and Counseling Center (SDCC), Исландия.

Active-citizens-fund-300x105

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни