За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование

Карин дом стартира проекта : „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021 Партньор по проекта е State Diagnostic and Counseling Center (SDCC), Исландия.

Дейностите по проекта можете да следите тук.

Цел на проекта:
Обмен на знания и експертиза с Исландия за разработването на методи и насоки за подпомагане на гражданските организации и доставчици на социални услуги в България, овластяване на родители и други активисти за по-доброто разбиране на състоянието на детето и подпомагане неговото развитие и пилотиране на услугата, което да създаде възможност за ранно насочване и подкрепа на деца със специални нужди.

Дейности:
1. Работни визити за обмен на знания и експертиза между специалисти на Карин дом и специалисти от исландската партньорска организация State Diagnostic and Counseling Center за подкрепа на деца със специални нужди и техните семейства в процеса на преход и приобщаване в общообразователни структури.

2. Разработване на методи и насоки за успешна подкрепа на деца със специални нужди и техните семейства – в рамките на тази дейност ще бъдат разработени съвместно методи, насоки, модули за обучения за застъпничество на родители и учители за подготовка за преход към детска ясла или градина, за подобряване на междусекторното сътрудничество във връзка с приобщаващото образование и инструмент за оценка на напредъка на родители, включени в услугите.

3. Овластяване на родители и други активисти за подкрепа приобщаването на деца със специални нужди – ще се апробират на практика разработените методи и насоки, което да спомогне както за тяхното прецизиране спрямо нуждите на целевата група, така и за повишаване капацитета на родители и активисти за подкрепа на деца със специални нужди за тяхното приобщаване.

4. Пилотиране на услуги за деца със специални нужди и техните семейства – ще се приложат разработените методи като Карин дом ще пилотира услуга за родители и малки деца за наблюдение на детското развитие. Ще бъдат проведени Дни на отворени врати, ще бъдат провеждани индивидуални и групови сесии с деца, ще бъдат организирани и проведени координационни срещи, както и индивидуални консултации с родители, специалисти и педагози.

Резултати:

  • Повишаване на капацитета на Карин дом и заинтересовани страни относно функционирането на системата за приобщаващо образование в Исландия и взаимодействието между социален, образователен и здравен сектор. Ще бъде разработен анализ на предимствата на приобщаващото образование в Исландия и подкрепата на деца със специални нужди и техните семейства, както и ще отрази опита и знанията, които са обменени по време на учебните визити, семинари и допълнителни взаимодействия с партньора.
  • Създаване на инструменти, които да подпомагат доставчици на услуги, включително граждански организации за повишаване на уменията и знанията на родители и учители/ специалисти за подготовка, преход и адаптиране на деца със специални нужди в детските ясли и общообразователна среда, вкл. и за работа с деца с редки заболявания. Ще бъдат създадени насоки, които да подобрят взаимодействието и координацията на усилия между участващите заинтересовани страни в процеса на приобщаващо образование – медицински специалисти, социални и образователни структури. Ще бъдат изведени препоръки към политики.
  • Ще бъдат повишени знанията и уменията на родители, учители, специалисти, участвали в проведени 2 семинара и 27 обучения, за по-добро разбиране състоянието на детето и подпомагане на неговото развитие. Участниците ще придобият самоувереност и мотивация за прилагане на наученото в практиката си и ще осъществяват по-добра подкрепа при социализацията и обучението на деца със специални нужди. Родителите, участвали в обученията по застъпничество, вкл. онлайн обучението ще имат повишени познания за своите права и взаимодействието с учители и институции, което ще допринесе за тяхната по-голяма активност и инициативност.
  • Чрез пилотиране на услугата ще се създаде възможност за ранно насочване и подкрепа на деца със специални нужди да усвоят адаптивни умения, които да подпомогнат социализация им. Подобрението в развитието при тези деца ще бъде постигнато и благодарение на включването на техните родители в заниманията, консултациите с педагози. Координацията на усилията между всички, ангажирани с подкрепа за детето, ще подпомогне успешния преход в детска ясла/ градина/ училище. Проведени ще бъдат 4 дни на отворените врати.

Проектът „Трансфер на практики за подобряване на подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 146 745 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е обмен на знания и експертиза с Исландия за разработването на методи и насоки за подпомагане на гражданските организации и доставчици на социални услуги в България, овластяване на родители и други активисти за по-доброто разбиране на състоянието на детето и подпомагане неговото развитие и пилотиране на услугата, което да създаде възможност за ранно насочване и подкрепа на деца със специални нужди.

Active-citizens-fund

Цялата отговорност за съдържанието публикуваната информацията се носи от Фондация Карин дом и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Снимка: iStock

Период на изпълнение

28 Октомври 2019 - 28 Октомври 2022

Финансира се от

Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021,

Лице за контакт

Дарина Райкова
draykova@karindom.org
телефон: 052 302 518

Новини