За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

МОН и представители от Карин дом обсъдиха препоръките за приобщаващото образование у нас

27 юли 2022

По покана на МОН на 22 юли 2022 г. представителите на Карин дом Бистра Бончева, административен директор, Николета Йончева, логопед, Силвена, родител и председател на Фондация „Живот със синдром на Даун“ и Диана Рангелова, родител на дете със синдром на Даун, се срещнаха с г-жа Грета Ганчева, директор Дирекция „Приобщаващо образование“. Бяха изложени идентифицираните посредством фокус групи с родители, ресурсни учители, специални педагози, терапевти от Карин дом трудности във връзка с приобщаващото образование у нас, както и бяха насочени препоръки към Министъра на образованието и науката: 

  • Адаптиране на учебните помагала за децата със специални образователни потребности

По повод една от големите трудности за родители и учители, а именно това, че различните учебници, по които работят и учат различните училища и класове, не са адаптирани към деца със СОП и трябва да се адаптират от ресурсните учители, Карин дом предлага всеки творчески колектив, чиито помагала и учебни пособия са адаптирани за деца със СОП да се ползват с предимство при одобрение, което би могло да се опише в обществената поръчка за тези материали. Това, от своя страна, ще улесни едновременно и родителите, и учителите. 

  • Необходимост от помощник на учителя, който не е педагог, за всяко дете със специални образователни потребности

В момента Наредбата гласи, че директорът е задължен да назначи помощник, ако в класа има 3 деца със специални потребности. Ако има по-малко деца – то по желание на директора и при необходимост може също да бъде назначен.  Предлагаме  Наредбата да се адаптира и помощник на учителя да бъде ангажиран през целия ден, дори в класа да има и само 1 дете със специални образователни потребности. Също така, може да се направи корекция в Наредбата за приобщаващо образование, ако едно дете е в индивидуална форма на обучение, да има количествено и качествено оценяване на неговите постижения, и други. 

Тук поставяме и въпроса за доброволчеството – достъп на доброволци в училище, за да подкрепят децата със специални образователни потребности и техните учители. Чрез доброволен труд много млади хора ще се запознаят с професията и работата с деца със специални образователни потребности. 

  • Наблюдаване на броя на децата със СОП и реципрочно увеличение на броя на ресурсните учители и съответно намаляване на броя на децата, с които работи 1 ресурсен учител
  • Периодично актуализиране на финансовия стандарт за Приобщаващо образование и строг контрол на „правилното“ разходване и разпределение, за да бъде ефективно процеса на работа с деца със СОП
  • Необходимост от подготвени кадри – чрез университетите,  образователни програми и практика. Повече практическа подготовка на учителите и въвеждане на задължителни часове по специална педагогика. 

По време на диалога стана ясно и това, че някои от проблемите в прилагането на приобщаващо образование са вследствие непознаване на законодателната рамка или грешно тълкуване на текстовете от страна на учители и директори на детски градини и училища, които не са информирани какво им позволява Наредбата за приобщаващо образование, за да осигурят ресурсни учители и подходяща образователна среда за обучение на деца със СОП. Препоръката е периодично да се информират учителите и директорите за възможностите, които се предоставят от държавата, както и да бъдат включвани в различните осигурени от МОН обучения по тези въпроси. 

По време на срещата бяха представени конкретни насоки, които макар и незначителни на пръв поглед, могат да разрешат съществени проблеми в българското образование. 

Тук можете да видите писмото от екипа на Карин дом до Министъра на образованието и науката.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни