За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Визита за обмяна на опит в партньорство с Консултативен и диагностичен център, Исландия

18 юли 2022

След двугодишно отлагане, специалисти от Карин дом успешно проведохa втората визита в Исландия за обмяна на опит с партньорската организация – Консултативен и диагностичен център.

В изпълнение на целите на визитата в Исландия специалистите посетиха различни услуги за деца, младежи и възрастни със специални потребности – едни от водещите в страната. Отблизо се запознаха с работата на модерен и подкрепян от държавата рехабилитационен и ерготерапевтичен център, асоциация на хронично болните деца, Национален институт за деца и лица със зрителни и слухови нарушения, специални училища, детски градини, центрове и училищни програми за летни занимания.
Екипът ни беше впечатлен от услуги и ресурси, които се предоставят на семействата и другите специалисти, които работят с детето. Всички те работят не само детето да бъде независимо и щастливо, но най-вече стимулират участието му в живота на общността.
Впечатление прави средата, подкрепата от държавата и най-вече работата в екип между всички специалисти около семейството – лекар, детска градина/училище и терапевти. Предлагат се услуги, които подкрепят семейството и го правят уверено и спокойно в ежедневието!

Тази визита бе не само ползотворна от гледна точка на обмяна на опит, но и ни позволи да „сверим часовниците“ – методи и подходи на работа в услугите в Исландия всъщност се прилагат в ежедневната работа на нашите специалисти в Карин дом. Именно обмяната на опит и добри практики през годините са ни дали възможност да въвеждаме и адаптираме нови и иновативни практики за работа с деца.
На база на тази обмяна на опит и възможността да видим как работи приобщаващото образование в Исландия, успяхме да привнесем добри практики и да въведем нови подходи за работа. Разработихме методи и насоки за работа с деца със специални потребности, изготвихме подробен сравнителен анализ, пилотирахме услуга и редица обучения за специалисти и родители.

В резултат на всички тези наши усилия и дейности проведохме Кръгла маса в гр. София, на която екипът ни адресира към отговорни институции препоръки за промяна на политики в областта на приобщаващото образование.

Вижте препоръките, около които се обединиха граждански организации, специалисти и родители!

Проектът „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, финансиран от Фонд Активни граждани България по Финансов механизъм на ЕИП 2014-2021.

Партньор по проекта е State Diagnostic and Counseling Center (SDCC), Исландия.

Цялата отговорност за съдържанието публикуваната информацията се носи от Фондация Карин дом и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни