За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Кариери: Логопед към мобилен екип „Ранна интервенция“

22 март 2024

Екипът нa Карин дом работи вече 27 години, за да подкрепя децата със специални нужди и техните семейства, да водят независим и щастлив живот. От есента на 2022 пораснахме с една наша сбъдната мечта, открихме новия комплекс за здравни, социални и образователни услуги в нова сграда, създадена специално за нуждите на децата със специални нужди и техните родители. Щастливи сме, че имаме възможност да растем и да достигаме до повече семейства. Новият комплекс е пример за иновативен и функционален център на международно ниво.

Нашите принципи на работа поставят на първо място зачитане и гарантиране на правата на децата. Вярваме, че всяко дете, независимо от неговото физическо и психическо състояние, има възможности и силни страни, които следва да се развиват и използват, когато говорим за осигуряване на неговите основни права и равен достъп от социални, здравни и образователни услуги, семейни грижи и обществена подкрепа.

Днес търсим отговорен и сърцат професионалист, който да подкрепя и разбира нашата кауза и има желание да заеме своето място в екип „Ранна интервенция“

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ЛОГОПЕД КЪМ МОБИЛЕН ЕКИП „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ“

 • Участва в мултидисциплинарния екип от специалисти, кaто извършва функционално-диагностично обследване и анализ на състоянието на децата. Участва в изготвянето на предварителна индивидуална оценка на децата, ползващи услуги в Карин дом.
 • Участва в екипното обследване на децата, за проучване на потребностите им и тези на семейството, след което изготвя индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа на потребителя.
 • Извършва оценка на сензомоторното развитие, на адаптивните умения, познавателното, езиково-говорното развитие, комуникативните и социални умения.
 • Консултира родителите по въпроси за развитието на детето им по различните области. Определя целите на подкрепата, въз основа на оценка на потенциала и начина за постигането им. Обучава близките на детето в дейности, подходящи за изпълнение в домашни условия, които продължават и поддържат ефекта на терапията в дома. Работи за овластяване на родителите и близките на семейството.
 • Оказва подкрепа на родителите и другите деца в семейството, и оценява ефективността на терапевтичната програма и своевременно я модифицира.
 • Извършва домашни посещения, срещи в детското заведение, което посещава детето, или работа на терен, като част от мобилния екип на Карин дом, предоставя услуги и в КСУД – групи за игра, тренинги с родители и др.
 • Информира родителите за другите налични услуги предоставяни от Карин дом и други доставчици на социални услуги в общността.
 • При подаден сигнал от общинска или държавна институция за дете в риск (от изоставяне или институционализация) – провежда “кризисна интервенция” с родителите и близките му, с цел превенция на изоставянето.
 • Поддържа контакти с лекари и други здравни специалисти по отношение проблемите, нуждите и прогреса на децата.
 • Работи за приобщаващото образование на децата със специални потребности и за социалната им интеграция.
 • Подбира подходящи методи и средства за въздействие и терапия.
 • Води документацията необходима за работата по случай. Участва в изготвянето на индивидуални планове и програми, текущи оценки, екипни становища, изходящи оценки и документация на децата.
 • Ежедневно планира и отчита работата си със семействата. Изготвя ежемесечни отчети за своята дейност. Участва в екипни срещи за обсъждане на организацията на работа в КСУД Карин дом.
 • Включва се в планирани срещи с родители и близки на децата.
 • Поддържа и повишава професионалната си квалификация чрез включване в квалификации, обучения, семинари, проекти и др. Участва във външни събития-конференции, обмяна на опит, работни срещи с цел представяне на своята работа и дейността на Карин дом.
 • Показва лоялност към ценностите на Фондацията и работи в екип за изпълнение на целите на организацията.
 • Участва в дейността на Фондацията като ресурсен център и център за обучение – семинари, практически занятия за родители, професионалисти, студенти, доброволци, социални асистенти и др.
 • Участва в подготовката и организирането на празници и развлечения за децата в/ и извън Карин дом.
 • Изпълнява други дейности по заповед на прекия си ръководител.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

 1. Образование – Висше, специалност “Логопедия”, “Специален педагог”
 2. Квалификационни изисквания за длъжността – ”Бакалавър”
 3. Опит- в сферата на социалните услуги и при работата с деца и семейства;
 4. Да притежава отлично следните професионални умения:
 • Много добро познаване на българското законодателство в областите здравеопазване, образование, социални дейности отнасящо се за деца и техните семейства;
 • Познания за здравословни проблеми и заболявания: заболявания на нервната система, нервно- мускулни заболявания, множество увреждания, метаболитни заболявания и други.
 • Отлични комуникативни умения;
 • Умения за работа с деца и семейства;
 • Умения за изграждане на доверителни отношения с клиентите;
 • Умения за адекватно разчитане и реагиране при различните емоционални състояния на клиентите.
 • Познаване на институциите, услугите и НПО в общността и страната;.
 • Специфични социални умения:

– способност за работа с деца и семейства;

– способност за работа с лица от различни уязвими групи;

– умения за бърза, адекватна реакция и вземане на решение в ситуация на криза, емоционален конфликт, осъществяване на кризисни интервенции, умения за адекватно поведение при работа с лица с агресивно/автоагресивно поведение и други;

– добри комуникативни умения и умения за работа в екип.

ЛИЧНИ КАЧЕСТВА

 • Отговорност
 • Креативност
 • Търпение
 • Инициативност
 • Готовност за работа в динамична среда
 • Недискриминационно отношение
 • Добро менажиране на работното време
 • Стремеж за надграждане на професионалните знания и умения

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Постоянен трудов договор със справедливо заплащане спрямо отговорностите на позицията
 • Отпуск от 36 до 45 дни
 • Грижа през програма „Здраве и благоденствие“
 • Вътрешна система проследяване и стимули за добро представяне
 • Обучения за придобиване на знания и умения за водещи методи и подходи за подкрепа на деца със специални нужди и родители
 • Пакет от мобилен телефон, служебен компютър
 • Възможност за пътувания, свързани с обмен на опит в страната и чужбина по проекти на организацията

Ако разпознавате себе си като човека за описаната позиция, ще се радваме да споделите Вашата автобиография и мотивационно писмо до 5 април 2024г. на имейл: bboncheva@karindom.org

Ангажираме се да разгледаме всички подадени кандидатури и да върнем обратна връзка и покана за първо интервю на кандидатите, които отговарят на очакванията ни за тази отговорна позиция и са изпратили мотивационно писмо.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни