За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Кариери: Специален педагог за групова терапия с деца

25 март 2024

Екипът нa Карин дом работи вече 27 години, за да подкрепя децата със специални нужди и техните семейства, да водят независим и щастлив живот. От есента на 2022 пораснахме с една наша сбъдната мечта, открихме новия комплекс за здравни, социални и образователни услуги в нова сграда, създадена специално за нуждите на децата със специални нужди и техните родители. Щастливи сме, че имаме възможност да растем и да достигаме до повече семейства. Новият комплекс е пример за иновативен и функционален център на международно ниво.

Нашите принципи на работа поставят на първо място зачитане и гарантиране на правата на децата. Вярваме, че всяко дете, независимо от неговото физическо и психическо състояние, има възможности и силни страни, които следва да се развиват и използват, когато говорим за осигуряване на неговите основни права и равен достъп от социални, здравни и образователни услуги, семейни грижи и обществена подкрепа.

Днес търсим отговорен и сърцат професионалист, който да подкрепя и разбира нашата кауза и има желание да заеме длъжността Специален педагог за групова работа с деца.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛЕН ПЕДАГОГ ЗА ГРУПОВА ТЕРАПИЯ С ДЕЦА

 • Участва в екипното обследване на нови деца за включване в група за терапевтична работа в среда Монтесори.
 • Планира, организира и води групов терапевтичен процес и извършва терапевтично-обучителна работа с деца със специални потребности – физически и умствени увреждания, речево-говорни нарушения, сензорни проблеми, поведенчески проблеми, хиперактивно поведение и Аутизъм, множествени увреждания. на деца със специални потребности.
 • Анализира и подпомага когнитивното развитие на децата, играта и възможностите за самообслужване в ежедневието. Изгражда у тях умения и навици за самостоятелност.
 • Подпомага правилното организиране на учебно-възпитателния процес, трудовата дейност на децата, самообслужването, забавните и спортните игри.
 • Участва в изготвянето и изпълнението на годишна програма по Монтесори системата за обучение и възпитание.
 • В ежедневната си работа с децата, извършва дейности, отговарящи на основните изисквания за прилагане на Монтесори системата за обучение и възпитание, основаващи се на принципите и практиката в тази област.
 • Организира подготвената среда в класната стая и следи за реда в нея, като изисква същото от помощник- възпитателите работещи в групата.
 • Изработва допълнителни (не оригинални) Монтесори материали, според нуждите и възможностите на децата посещаващи групата.
 • Поддържа връзката на децата с природата и околната среда, като заедно с децата извършва дейности, свързани с конкретни процеси и явления.
 • Организира работата на помощник възпитателите, работещи в групата, оказва им методическо обучение и обучение в контекста на терапевтичната работа и според метода Монтесори.
 • Подбира подходящи методи и средства за въздействие за планирани и непланирани ситуации в ежедневието на децата.
 • Организира интеграционни дейности на децата от групата , с която работи с другите деца от Карин дом и общността. Участва в процеса на подготовка и провеждане на интеграцията на децата в общообразователни детски градини и училища.
 • Поддържа и попълва необходимата документация, според правилата за работа с деца в Карин дом.
 • Консултира родителите на децата включени в поверената група. Дава насоки и обучава родители и близки за продължаване на терапията в домашни условия.
 • Планира, анализира и отчита ежедневно груповата работа и честотата на посещения на децата. Изготвя ежемесечни отчети.
 • Подготвя и участва в празници и развлечения, организирани за децата в/извън Карин дом.

Допълнителни задължения

 • Поддържа и повишава своята квалификация чрез включване в курсове, семинари, предимно в обучения по Монтесори системата за обучение и възпитание и за повишаване на квалификацията си като специален педагог.
 • Участва в дейността на Фондация „Карин дом“ като ресурсен център и център за обучение – обучава като част от мултидисциплинарен екип – семинари, практически занятия за родители, професионалисти, студенти, доброволци, социални асистенти и др. от региона и страната.
 • Ежегодно провежда необходимите изследвания за лична здравна книжка.

Изисквания за заеманата длъжност

Професионална компетентност

• Висше образование- квалификационна степен бакалавър/магистър по „Специална педагогика“, специалност „Логопедия“
• Опит в работа с деца със специални нужди и семейства – мин. 3 г.
• Познания за специфичните медицински, социални, образователни и поведенчески аспекти при различните състояния на увреждания
• Много добра компютърна грамотност

Личностни качества

• Умения за работа в екип
• Отговорност – професионално отношение към конкретните задължения при заеманата длъжност, изпълнение на поставените допълнителни задачи и изпълнението им в конкретните срокове
• Добра комуникативност
• Креативност
• Търпение
• Инициативност
• Готовност за работа в динамична среда
• Аналитичност и способност за вземане на решения
• Опит в работата с деца и родители
• Недискриминационно отношение
• Добро менажиране на работното място
• Стремеж за надграждане на професионалните знания и умения

Предимство

– Умения за прилагане на принципите и практиката на Монтесори системата за обучение и възпитание при работа с деца със специални потребности в предучилищна възраст
– Владеене на английски език на работно ниво

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Постоянен трудов договор със справедливо заплащане спрямо отговорностите на позицията
 • Отпуск от 36 до 45 дни
 • Грижа през програма „Здраве и благоденствие“
 • Вътрешна система проследяване и стимули за добро представяне
 • Обучения за придобиване на знания и умения за водещи методи и подходи за подкрепа на деца със специални нужди и родители
 • Пакет от мобилен телефон, служебен компютър
 • Възможност за пътувания, свързани с обмен на опит в страната и чужбина по проекти на организацията

Ако разпознавате себе си като човека за описаната позиция, ще се радваме да споделите Вашата автобиография и мотивационно писмо до 5 април 2024г. на имейл: bboncheva@karindom.org

Ангажираме се да разгледаме всички подадени кандидатури и да върнем обратна връзка и покана за първо интервю на кандидатите, които отговарят на очакванията ни за тази отговорна позиция и са изпратили мотивационно писмо.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни