За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Семейно-ориентиран подход в ранната интервенция

Проектът има за цел да надгради Програмата за Ранна Интервенция (стартирана в края на 2010 г.) като услуга в общността, чрез повишаване капацитета на нашия екип; стартиране на нова услуга „Група за игра“ и разработване на информационни материали за ранното детско развитие, насочени към родители и специалисти.

Проектът ще окаже въздействие върху развитието на услуги в общността, които насърчават семействата да осъзнаят и възприемат своята роля в живота на децата и да се намерят инструменти, с които да се улесни тази роля.

Дейности по проекта:

  • Обучение за развитие и осъществяване на новата услуга „Групи за игра“ и супервизия на екипа на Карин Дом;
  • „Групи за игра“ – планиране, разработване и прилагане на пилотен модел на услугата „Групи за игра“, като част от програмата Ранна Интервенция;
  • Разширяване на родителската мрежа за подкрепа (част от програмата Ранна Интервенция) – овластяване на родителите и създаване на общност от родители – лидери;
  • Разработване на информационни материали и документи към програмата Ранна Интервенция; изготвяне на обучителни и образователни материали, форми, въпросници, наръчници за програмата и за „Групите за игра“;
  • Дейности за повишаване на обществената осведоменост.

 

Период на изпълнение

април 2011 - март 2012

Финансира се от

Фондация Отворено общество