За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом проведе обучения по Ранна Детска Интервенция на специалисти в Нова Загора

15 юли 2021

В рамките на проекта Изграждане на капацитет за осигуряване на качествени, ориентирани към семейството услуги по РДИ в общините Хасково и Нова Загора с Уницеф България, проведохме обучение на новосформирания екип по Ранна Детска Интервенция (РДИ) в Община Нова Загора на 07, 08 и 09 юли.

Обучителният екип на Карин дом – психолозите Димана Митева-Найденова и Елена Тодорова представиха опит от практиката – домашни визити и консултиране на родители; онагледиха с примери, снимки и видеа; запознаха колегите с попълването на документация (хартиено и електронно досие), след всяка сесия имаше дискусия и отговори на въпроси. След направен анализ на средата и добити общи впечатления от организацията на работата, запознаване с членовете на екипа РДИ и ЦОП Нова Загора, колегите представиха подробно „пътната карта“ на семействата ползващи услугите по РДИ – насочване и вход в услугата. Специално внимание обърнаха  на смисъла на РДИ и насочването на деца и семейства в най-ранния възможен момент, след възникналите притеснения за развитието на детето. По време на всички сесии бяха представяни видеа от различни случаи и беше онагледена ролята на специалистите по време на една визита. Обсъдени бяха формулирането на цели и задачи за дейности в дома на семейството, ползване на различни скрининги и методи за събиране на данни, изготвянето на индивидуален план и изходяща оценка.

В отделна сесия се включиха психолозите на ЦОП Нова Загора – Иван Иванов, Петя Николова. Съвместно с ръководителя на ЦОП – Евелина Аврамова, заедно очертахме стратегии за справяне с проблемно поведение и анализа на функцията на конкретното поведение. Работихме в екип по данни на колеги, които представиха случай на дете с неприемливо поведение. Дискутирани бяха възможностите за съвместни срещи, кръгли маси и друг тип събития с цел представяне на дейността пред различни институции с цел изграждане на партньорства и популяризиране дейността на РДИ Нова Загора.

Беше организирано посещение на детска градина „Детски свят“ Нова Загора с директор Ваня Спасова. В срещата се включиха директорът Ваня Спасова, Недялка Стоичкова – логопед, Евелина Аврамова – ръководител ЦОП, Росица Кръстева и Магдалина Иванова (екип РДИ). Всеки от присъстващите сподели опит с „трудните“ случаи от своята практика, които помни и до днес. Представени бяха материали за визуализация на средата и подкрепа на комуникацията на деца със СОП.

Всички срещи преминаха при взаимен и удовлетворяващ процес на обмен на знания и опит. Благодарим за ползотворното взаимодействие!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни