За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Изграждане на капацитет за осигуряване на качествени, ориентирани към семейството услуги по РДИ в общините Хасково и Нова Загора

„Изграждане на капацитет за осигуряване на качествени, ориентирани към семейството услуги по РДИ в общините Хасково и Нова Загора“ e нова партньорска инициатива на Уницеф България и Карин дом.

Сътрудничеството ще подкрепя дейности, осъществявани като част от усилията на УНИЦЕФ, целящи да изпробват системен подход за ранна детска интервенция, включително ранно откриване на затруднения в развитието в системата на здравеопазването, насочване към базирани в общността услуги по РДИ и предоставяне на семейно ориентирани услуги, ранна детска интервенция и подкрепа за преход към приобщаващо предучилищно образование. Подходът ще бъде тестван в две общини: Нова Загора и Хасково.

Общата цел на настоящото партньорство е да се укрепи местния капацитет в общините Нова Загора и Хасково за предоставяне на услуги, ориентирани към семейството, за интервенция в ранна детска възраст (РДИ) за деца със затруднения в развитието и увреждания, със специфичен фокус върху децата 0-3 годишна възраст.

Описание на сътрудничеството:

Сътрудничеството е с фокус главно върху повишаване на качеството на ранната детска интервенция, предоставяна на деца със затруднения в развитието и увреждания. Екипът на Карин е поканен да се включи в:

 1. Онлайн обучение на екипите по ранна интервенция от общностните центрове от цялата страна
 2. Обучения и супервизии на съществуващите социални услуги в избраните общини (Център за обществена подкрепа в Нова Загора и Общностен център в Хасково), за да се осигури семейно-ориентирана ранна детска интервенция;
 3. Укрепване на капацитета на детските ясли и общообразователните детски градини за осигуряване на приобщаваща учебна среда за деца с увреждания и затруднения в развитието в избраните общини Хасково и Нова Загора
 4. Оказване на подкрепа за разработването на стандарт за услуги по РДИ, документация на услугата и преразглеждане на съществуващата методология за РДИ.

Продукти:

 • Кратък доклад с резултатите от процеса на оценка на нуждите.
 • Програма за обучение на екипите по РДИ, както и за срещите лице в лице на местно ниво.
 • Преработена методология и други документи за услугите, разработени в сътрудничество с местни партньори.

Ключови очаквани резултати:

 1. Най-малко 30 практикуващи РДИ от избраните услуги и детски градини в двете общини да са укрепили своя капацитет за предоставяне на семейно-ориентирани услуги по РДИ;
 2. Най-малко 50 предучилищни педагози, медицински сестри и др. са получили насоки и методическа подкрепа за осигуряване на приобщаваща учебна среда за децата.
 3. Избраните услуги да получат текуща подкрепа за подобряване на качеството на своята работа, както и на документацията.
 4. Актуализация и надграждане на методиката и другата документация на услугите с подкрепата на Карин дом.

 

UNicef_6003598645130913034_big