За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом обявява конкурс за участие на НПО в обучение и реализиране на малки проекти в сферата на услугите за деца със специални потребности и техните семейства

27 април 2015

Picture: Designed by Freepik

Покана за обучение и реализиране на малки проекти

Фондация Карин дом обявява конкурс за участие на НПО в обучение и реализиране на малки проекти в сферата на услугите за деца със специални потребности и техните семейства. Участващите организации ще преминат обучение за прилагане на семейно-ориентирания подход в работата с деца и семейства и ще имат възможност да приложат на практика наученото в своите услуги като разработят и реализират собствени малки проекти.

Кандидатстващите организации следва да отговорят на следните условия:
– Да са регистрирани като неправителствени организации по ЗЮЛНЦ;
– Да са организации, предоставящи услуги за деца с увреждания и техните семейства или други деца и семейства в риск. Организациите могат да предоставят услуги като ЦСРИ, ЦОП, ДЦДУ, Звено „Майка и бебе“, КСУДС и др.;
– Да предоставят услуги не само за деца, но и за техните семейства;
– Да са готови да прилагат и да поемат ангажимент да въведат в организационните си практики семейно-ориентирания подход;
– Да са ангажирани с процеса на превенция на институционализацията на деца в тяхната местна общност;
– Да имат практически опит в подкрепа на деца и семейства не по-малко от 3 години.

Какво предлагаме на организациите?
– 1 двудневно обучение на тема „семейно-ориентирания подход за предоставяне на услуги за деца и семейства“ за 2 представители от организация. Обучението ще се проведе в Център Карин дом, Варна.
– 2 дни практикум в Център Карин дом за представителите на организациите, преминали обучението.
– Възможност за финансиране на семейно-ориентирани практики на организациите, преминали обучение и практикум. Ще бъдат финансирани до 10 малки проекта /на стойност до 1000 лв/на обучените организации за въвеждане на семейно-ориентирания подход.
– Индивидуална подкрепа и професионални супервизии за екипите на организациите, реализиращи малки проекти

Какво очакваме от организациите?
– Да участват в едно двудневно обучение на тема „Семейно-ориентирания подход за предоставяне на услуги за деца и семейства“ в център Карин дом
– Да участват в двудневен практикум в Център Карин дом Варна
– Да разработят и реализират малък проект за въвеждане на семейно-ориентирания подход в своята организация, където да работят с минимум 5 деца и техните семейства
– Да предоставят възможност на екипа на Карин дом да проведе супервизии по случаите, по които работят на място в тяхната организация.
– Да представят отчет за реализираните малки проекти и постигнатите резултати.

Времева рамка за реализиране на дейностите:

Обявяване на конкурс за подбор на организации 22-25 април 2015
Приемане на кандидатури 15 май 2015
Участие в двудневно обучение юни 2015
Участие в практикум юни-юли 2015
Подаване на предложения за малки проекти 6 юли 2015
Реализиране на малки проекти 15 юли 2015 – януари 2016
Отчет за реализираните малки проекти и постигнатите
резултати
15 февруари 2016

 

Кандидатстване:

Заинтересованите организации следва да попълнят приложения формуляр за кандидатстване и да го изпратят на aapostolov@karindom.org до 15 май 2015 година.

Важно! Преди да кандидатствате, моля запознайте се с приложената концепция на Фондация Карин дом за „семейно-ориентиран подход“ за предоставяне на услуги за деца и семейства. За допълнителна информация – г-н Апостол Апостолов, тел. 0878465135.

Концепция на Фондация Карин дом за семейно-ориентиран подход (PDF документ) – изтеглете ТУК

Формуляр за кандидатстване (MS Word документ) – изтеглете ТУК


Конкурсът се реализира в рамките на програма „Вяра в децата и семейството“ с подкрепата на Фондация Лале

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни