За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Кариери: Психолог към мобилен екип Ранна интервенция

15 май 2024

Нашите принципи на работа поставят на първо място зачитане и гарантиране на правата на децата. Вярваме, че всяко дете, независимо от неговото физическо и психическо състояние, има възможности и силни страни, които следва да се развиват и използват, когато говорим за осигуряване на неговите основни права и равен достъп от социални, здравни и образователни услуги, семейни грижи и обществена подкрепа.

Днес търсим отговорен и сърцат професионалист, който да подкрепя и разбира нашата кауза и има желание да заеме длъжността Психолог към мобилен екип Ранна интервенция.

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 • Участва в мултидисциплинарния екип от специалисти, кaто извършва функционално-диагностично обследване и анализ на състоянието на децата.
 • Изготвя индивидуална оценка на потребностите и индивидуален план за подкрепа на потребителя.
 • Извършва психо-диагностика на детското развитие със стандартизирани скринингови и психо-диагностични методики.
 • Консултира родителите по въпроси за развитието на детето им. Определя целите на подкрепата и обучава близките на детето в дейности, подходящи за изпълнение в домашни условия.
 • Извършва домашни посещения, срещи в детското заведение, което посещава детето, или работа на терен, като част от мобилния екип на Карин дом, предоставя услуги в групи за игра, тренинги с родители и др.
 • При подаден сигнал от общинска или държавна институция за дете в риск (от изоставяне или институционализация) – провежда “кризисна интервенция” с родителите и близките му, с цел превенция на изоставянето.
 • Поддържа контакти с лекари и други здравни специалисти по отношение проблемите, нуждите и прогреса на децата.
 • Работи за приобщаващото образование на децата със специални потребности и за социалната им интеграция.
 • Подбира подходящи методи и средства за въздействие и терапия.
 • Води документацията необходима за работата по случай. Участва в изготвянето на индивидуални планове и програми, текущи оценки, екипни становища, изходящи оценки и документация на децата.

Изисквания за заеманата длъжност

 • Образование – висше; квалификационна степен – ”Бакалавър”, специалност – “Психология” , “Клинична психология”, “Детска психология”, “Психотерапия”. Предимство следдипломна квалификация по някое от изброените направления.
 • Много добро познаване на българското законодателство в областите здравеопазване, образование, социални дейности отнасящо се за деца и техните семейства.
 • Общи познания за медицински, социални, образователни аспекти при състояния на уврежданията.
 • Познаване на институциите, услугите и НПО в общността и страната.

Опит

 • Опит в сферата на социалните услуги.
 • Опит в работата с деца и семейства

Личностни качества

 • Умения за работа в екип
 • Отговорност – професионално отношение към конкретните задължения при заеманата длъжност, изпълнение на поставените допълнителни задачи и изпълнението им в конкретните срокове
 • Комуникативност
 • Креативност
 • Търпение и емпатия
 •  Инициативност
 • Готовност за работа в динамична среда
 •  Аналитичност и способност за вземане на решения
 •  Опит в работата с деца и родители
 •  Недискриминационно отношение
 •  Добро менажиране на работното място
 •  Стремеж за надграждане на професионалните знания и умения

Предимство

 • Владеене на английски език

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ

 • Постоянен трудов договор и заплащане спрямо отговорностите на позицията
 • Отпуск от 36 до 45 дни
 • Грижа през програма „Здраве и благоденствие“
 • Вътрешна система проследяване и стимули за добро представяне
 • Обучения за придобиване на знания и умения за водещи методи и подходи за подкрепа на деца със специални нужди и родители
 • Пакет от мобилен телефон, служебен компютър
 • Възможност за пътувания, свързани с обмен на опит в страната и чужбина по проекти на организацията

Ако разпознавате себе си като човека за описаната позиция, ще се радваме да споделите Вашата автобиография до 30 май 2024г. на имейл: bboncheva@karindom.org

Ангажираме се да разгледаме всички подадени кандидатури и да върнем обратна връзка и покана за първо интервю на кандидатите, които отговарят на очакванията ни за тази отговорна позиция.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни