За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом обявява конкурс за изпълнителен директор

5 юни 2024

Карин дом е водеща организация с 28-годишен опит в областта на детските терапевтични и социални услуги, насочени към деца със специални нужди и техните семейства. Нашата мисия е пълноценното развитие и израстване на децата със специални нужди в семействата им, успешното им приобщаване и повишаване на толерантността в обществото. Ние осигуряваме обучения за специалисти от здравния, образователния и социалния сектор, като същевременно участваме активно във формирането на детските политики в страната.

Преди 2 години организацията откри нов и модерен, уникален за страната и Балканите детски център за ранна интервенция и комплексна подкрепа, който предлага интегрирани здравни, социални и образователни услуги на едно място за децата и техните семейства. През последните 3 години Карин дом регистрира сериозен ръст във всички свои дейности, включително въвеждането на нови услуги.
През последните 2 години, организацията успя да увеличи с над 50% броя на децата и семействата, които получават подкрепа, благодарение на финансирането от Община Варна, национални и международни проекти (над 10), корпоративни и индивидуални дарения, както и чрез продуктовата подкрепа на социалното ни предприятие.

Днес, в процеса на утвърждаване на иновативния ни модел на подкрепа и работа, организацията търси целеустремен, динамичен и ангажиран професионалист, който да поеме управлението в ролята на: ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Изпълнителният директор ще има ангажимента да планира, управлява и координира оперативните дейности на фондация Карин дом и нейния екип, както и да подкрепя Управителния съвет в разработването и реализацията на стратегическата ни организационна стратегия. Търсим бъдещ лидер, който споделя нашата мисия, визия и ценности, представлява организацията пред нашата професионална мрежа от контакти и потенциални партньори, съмишленици и донорски организации.

Основни задължения и отговорности:

● Сътрудничество с Управителния съвет и оперативния екип за постигане на организационната мисия и стратегията за развитие;
● Планиране, управление, координиране и контрол на ежедневните дейности, в съответствие със законодателството и вътрешните стандарти;
● Управление на фондове, фондонабиране, инвестиции и отчитане на привлечените средства;
● Бюджетиране и финансово управление на финансовите потоци;
● Мотивиране и управление на екипа;
● Представителство на организацията в обществени съвети, работни групи в институциите, на публични събития, конференции, срещи с медии и други форуми за повишаване на видимостта и подкрепата за мисията и дейностите на фондацията;
● Разработване и поддръжка на стратегически партньорства с ключови заинтересовани страни като правителствени институции, други неправителствени организации, местни общности и бизнес сектор;
● Поддържане на високи стандарти на етика и управление на данните, за да се гарантира сигурността и поверителността на информацията, свързана с децата и техните семейства;
● Непрекъснато обучение и развитие на персонала, за да се осигури високо квалифициран екип, способен да отговори на нуждите и предизвикателствата в областта на детските терапевтични и социални услуги.

Изисквания:

● Опит в управлението на организационни и административни процеси и екип;
● Висше образование в сферата на мениджмънт или хуманитарни науки;
● Опит в развитието на партньорства, фондонабиране и застъпничество;
● Отлични лидерски и комуникационни умения;
● Способност за работа в динамична и мултикултурна среда;
● Опит в управлението на проектно базирани организации;
● Опит в управлението на материална база;
● Умения за решаване на проблеми и вземане на решения в условия на ограничени ресурси и времеви натиск;
● Отлични административни и дигитални умения, включително владеене на английски език.

Условия:

● Конкурентно възнаграждение и отлични работни условия;
● Възможности за професионално развитие и растеж.

Кандидатстване:

● Изпращане на автобиография на български език с актуална снимка и мотивационно писмо до 30.06.2024г. на имейл: bboncheva@karindom.org или на karindom@karindom.org 
● Практическа задача и интервю
● Финално интервю

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни