За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Посещение на екипа на Фондация Карин дом в Румъния

8 октомври 2015

В периода 16-20 септември екипът ни направи работно посещение в Babeș-Bolyai University, Клуж-Напока, Румъния. Посещението беше част от проект ENABLIN+, в който участват партньори от 8 Европейски държави – Белгия, България, Италия, Португалия, Холандия, Румъния, Франция и Франция-Остров Реюнион.

Проектът има за цел разработването на модул практическо обучение за специалисти с различни професии и опит и родители на деца с множествени увреждания.

Деца с комплексни и интензивни нужди от подкрепа

Проектът въвежда и промотира термина „деца с комплексни и интензивни нужди от подкрепа“ на английски „complex and intense support needs“), който да замести термина деца с множествени увреждания (на английски „multiple disabilities”, на френски „polyhandicapé“. Това се прави за да се пренасочи фокуса от увреждащото състояние към необходимостта от система за комплексна подкрепа на децата с такива увреждания.

На срещата в Клуж-Напока, екипът ни участва в работни групи за подготовка на обученията, които ще се разработят в рамките на проекта. В обученията ще залегнат осемте области за качество на живот, разработени от Д-р Р. Шалок:

  • емоционално благосъстояние – удовлетвореност, самоосъзнатост, липса на стрес
  • междуличностни взаимоотношения – взаимовръзки, отношения, подкрепа
  • материално благосъстояние – финансово състояние, заетост/работа, жилищно настаняване
  • личностно развитие – образование, личностни компетенции, представяне
  • физическо благосъстояние – здраве и здравна грижа, ежедневни дейности, свободно време
  • себеутвърждаване – автономност/ личен контрол, лични цели, избор
  • социално включване – интегриране и участие в общността, роли, подкрепа
  • права – законови, човешки (уважение, достойнство, равенство)

Всички участващи организации ще имат възможност да реализират и тестват обученията в собствените си държави, а през септември 2016 ще се проведе международно обучение в Милано с по-широк кръг от участници.

От името на Фондация Карин дом, презентация в Клуж-Напока направиха д-р Апостол Апостолов и Николета Йончева. По думите на д-р Апостолов:

“…интегрирането на осемте области за качество на живот в обученията за специалисти и родители поставя нови предизвикателства пред всички, които работят с децата с комплексни и интензивни нужди от подкрепа. И специалисти, и родители сме призвани да поставим личността на децата в центъра на всичко, което правим, и да полагаме общи усилия със съзнанието, че всеки има роля за един по-добър и достоен живот на децата…“

В рамките на посещението, екипът ни посети две училища за деца със специални нужди в Трансилвания – едно държавно с преподаване на Румънски език и едно частно с преподаване на Унгарски език.

Повече за проект ENABLIN + можете да намерите на: www.enablinplus.eu

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни