За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом подкрепи развитието на ранна детска интервенция в Косово

10 декември 2019

В края на месец ноември приключи 4-месечния партньорски проект между Карин дом и Коалицията на НПО за закрила на детето в Косово. Проектът „Развиване на ранна детска интервенция в Косово“ се осъществи с финансовата подкрепа на МВнР на Република България и беше управляван от Посолството на Република България в Косово. Проектът имаше за цел да развие ранната детска интервенция в Косово, чрез повишаване капацитета на организациите-членки за предоставяне на услуги в ранното детство.

Първата стъпка, която предприеха нашите партньори, беше организирането на семинар с членовете на Коалицията за закрила на детето и партньори от местно и централно ниво, за да се извърши оценка на нуждите от подобряване на интервенциите и застъпничеството и да се осигури устойчива подкрепа от държавата (общините). Чрез дискусия и обсъждания бяха проучени нуждите на членовете и партньорите, участващи в семинара и се излезе със структурирана оценка на потребностите, която беше споделена с Фондация „Карин дом“ и послужи като основна линия за подготовка на обучение.

Сред изведените нужди бяха разработване на широка концепция за ранното детство, застъпничество на гражданското общество за приоритизиране на ранното детство в политиките на Република Косово, интегриране на услугите за ранно детско развитие, изграждане на програми за ранно детско развитие, модели на организация на предучилищни институции и предоставяне на услуги в ранна детска възраст, както и добри практики за мобилизиране на НПО и гражданското общество с цел застъпничество в областта на ранното детство.

Въз основа на предоставения доклад от оценката на нуждите, беше подготвено тридневно обучение, което двама експерти от Карин дом – Звезделина Атанасова и Андреас Андреу, проведоха в периода 8-10 октомври в Прищина, Косово.

Като резултат от обучението считаме, че организациите-членове на Коалицията за закрила на детето в Косово имат повече:

• Яснота за понятията „ранно детство“, „ранно детско развитие“, „ранна детска интервенция“;
• Разбиране на необходимостта от развиване на качествени услуги за деца със специални нужди и техните семейства;
• Познаване на предимствата на семейно-ориентирания подход в работата с децата и техните семействата;
• Познаване на ролята на мобилните услуги и екипи за ранна интервенция, екипната комуникация по случай и взаимодействието с другите услуги в общността;
• Познаване на възможностите за изграждане на програми за ранно детско развитие;
• Визия за изграждане на интегрирани услуги в общността;
• Познаване на ролята на подкрепящата среда за стимулиране на развитието в ранното детство и възможностите за улесняване на приобщаването на деца със специални потребности;
• Яснота за ролята на добре квалифициран персонал, който преминава първоначално и постоянно обучение, позволяващо му да изпълнява своите професионални задължения;
• Идеи как да подкрепят, развиват и надграждат съществуващите услуги;
• Ще могат по-убедително да лобират за промяна на политиките за деца в Косово.

На 27 ноември в Прищина се проведе заключителна конференция по проекта, на която Дониета Келменди – изпълнителен директор на Коалицията представи „Наръчник по ранна детска интервенция“, разработен от експертите-обучители от Карин дом. Наръчникът представя добри практики и модели от други страни, както и насоки за това какви действия трябва да предприеме Косово за по-нататъшно развитие на ранната детска интервенция. На конференцията присъстваха представители на отговорни държавни институции и други заинтересовани страни. Представител на Министерството на образованието на Косово заяви, че приветства насоките, особено предвид факта, че те се публикуват в период, когато Министерството изготвя Закона за ранно детско развитие.

Пожелаваме на колегите от Косово успешна работа и ползотворно сътрудничество между неправителствения и държавния сектор в името на доброто бъдеще на децата!

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни