За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Карин дом обявява конкурс за позицията „Счетоводител“

2 юли 2018

Фондация Карин дом обявява конкурс за позицията „Счетоводител“. За нас успешният кандидат е не само отличен специалист, но и човек, който споделя каузата на организацията.

Подборът на кандидатите ще се извърши на три етапа при следните срокове и условия:

1) Подаване на документи от кандидатите до 9.00 ч. на 9 юли 2018
2) Подбор на кандидатите по документи: след подбора одобрените кандидати ще получат покана за първо интервю. В случай, че не получите обаждане от нас, това означава, че кандидатът не е преминал успешно този етап от конкурса.
3) Събеседване – интервюта с одобрените кандидати ще се проведат на 10 юли 2018 г., като този етап включва и практическа задача свързана с ролята на кандидатите.

ОПИСАНИЕ НА РАБОТНАТА ПОЗИЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЕМАНЕТО НА ДЛЪЖНОСТТА:

Условия за кандидатстване:

При кандидатстването за тази позиция, е необходимо кандидатът да изпрати следните документи по електронен път на вниманието на Мая Донева, на имейл: mdoneva@karindom.org.

– Писмо, в което заявява своя интерес и мотивацията си за работа на конкретната позиция във фондация „Карин дом“. В писмото е необходимо да бъдат посочени двама души, които препоръчват кандидата с телефон и адрес за кореспонденция и каква е връзката между кандидата и поръчителя.
– Професионална автобиография. На този етап не се изисква изпращането на дипломи и завършени квалификационни курсове.
Двата документа трябва да бъдат подробно описани, за да дават възможно най-пълна информация за кандидата. В писмото за заявяване на интерес е необходимо да отговорите на следния въпрос: Как виждате доброто финансово управление на една неправителствена организация като Карин дом и каква би била Вашата роля? Писмото за заявяване на интерес не трябва да е по-дълго от две страници.

Изисквания за заемане на длъжността:

Задължителни:
– Завършено висше икономическо образование с права на съставител на ГФО;
– Умение за общуване и работа в екип;
– Владеене на средно ниво на английски език;
– Добра компютърна грамотност – Word, Excel, Internet; опит с конкретни счетоводни програми
– Организационни и аналитични умения;

За предимство ще се счита:
– Предишен опит при водене на счетоводство на неправителствени организации и отчитане на проекти към донори и финансиращи организации;
– Опит при работа в динамична офис среда.

Основни работни задачи за позицията:

1. Осчетоводява положителните и отрицателните парични потоци, както и потоците с натрупване на организацията, като дава своевременни справки на изпълнителния директор и управителния съвет.
2. Управлява системите за финансово управление и контрол /СФУК/, като съвкупност от политики и процедури, насочени към подобряване на финансовата дисциплина, ефикасност и ефективност, основани на участието на всички отговорни служители от екипа.
3. Работи по въвеждането на правилното двустранно счетоводно записване с автоматизирана обработка на счетоводна информация на основа на документална обоснованост (Счетоводен софтуер) разработен при спазване изискванията на закона за счетоводството.
4. Ръководи дейността на касиера, като следи за своевременно и вярно отразяване на финансовите операции в хронологичен ред.
5. Работи в тясна взаимовръзка с независимия одитор, Изпълнителния директор и Управителния съвет при годишното приключване на организацията, както и при даването на текуща информация за финансовото състояние на организацията.
6. Развива проектобюджети към проекти за различни финансиращи организации, като работи в сътрудничество с екип „Развитие“.
7. Работи съвместно с координаторите по проектите, както и ръководителите на отдели по финансовото отчитане и приходите в организацията по проекти и дарители.
8. Следи за разходите и изпълнението на бюджетните пера по проектите и подготвя финансовите отчети към финансиращите организации и дарителите.
9. Води ТРЗ и заплатите, формирани от трудовите договори, допълнителните споразумения и други заповеди по трудовото правоотношение и граждански договори на организацията.
10. Ежемесечно представя баланс на организацията пред Изпълнителния директор и Управителния съвет за наличните средства, разходите по проектите, депозитите, наличност в касата и прогнозни разходи и приходи (cash flow).

За Карин дом
22 години след своето създаване Карин дом е организация с водеща роля в предоставянето на професионални услуги за деца със специални нужди и техните семейства. През годините Карин дом се развива и израства като терапевтичен център за деца със специални потребности, в който работят висококвалифицирани специалисти: кинезитерапевти, рехабилитатори, логопеди, психолози, специални педагози, социални работници.

Основните ни дейности се реализират чрез: Център за предоставяне на услуги за деца със специални нужди и техните семейства (за деца от 3 до 8г.), Център Ранна интервенция (за деца от 0 до 3г.) и чрез Обучителен център (квалифицирани обучения на организации и специалисти). Годишно Карин дом подкрепя над 300 деца и семейства и обучава над 1200 специалиста.

 

Снимка: www.bsnscb.com

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни