За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Започва кандидатстването за „Стажантска академия Карин дом“

5 март 2024

Стажантската академия е предвидена за: студенти по логопедия, специална педагогика, психология, педагогика, социални дейности, рехабилитация, кинезитерапия, ерготерапия, счетоводство и маркетинг, които са на ниво 4 курс от своето обучение или са завършили специалност през последните 3 години, които не работят на трудов договор на пълен работен ден.

„Стажантска академия Карин дом“
1 април – 10 август 2024г

Цели на Стажантската академия

 • Обучение на студенти и млади специалисти в модела на предоставяне на социални услуги в общността и придружаващите ги дейности в направление счетоводство и маркетинг;
 • Подготовка на стажанти за асистенти към основния екип от специалисти на Карин дом в различните работни направления;
 • Стажантите да могат да изпълняват асистиращи и самостоятелни работни задачи под менторство и супервизия на специалистите от Карин дом, което да им даде възможност в бъдещата си работа да прилагат добрите практики и модел на работа;
 • Подготовка на бъдещи служители на Карин дом;
 • Развиване на нови дейности – допълнителни сесии за децата и родителите, групови дейности, организиране на нови събития и кампании и др.

Продължителност

Записванията в Стажантската академия започват на 5 март, като записването и изпращането на мотивационни писма и документи следва да е до 22 март. Ще бъдат одобрени от 10 до 15 кандидати. Продължителност на Стажантската академия е от 1.04 до 10.08.2024г. Заетост на стажантите 160 астр. часа. при пълен курс на обучение.

График на обучението

5-22.03  Кандидатстване и подаване на документи
25-29.03 Подбор на кандидатите по документи и интервюта с избраните
1.04 – 1.06 Първи модул – обучение и наблюдение
3-7.06 Междинна оценка на стажантите
10.06-10.08  Втори модул – асистентска и практическа работа под супервизия

Одобрение в програмата

Одобреният от комисията кандидат трябва да потвърди възможност за присъствие в периода март-юли в рамките на 160 часа (ако е допуснат до края на програмата) и да подпише договор за обучение за придобиване на знания и умения, участие в стажантската програма.

Прием. Документи за кандидатстване:

 • Заявление съдържащо лични данни на кандидата- изтегли заявление стажантска програма;
 • Мотивационно писмо;
 • Дипломи за завършено образование;
 • Удостоверение от университета, в който се обучава в момента;
 • Сертификати за допълнителни умения или проведени курсове и специализации;

Документите да се изпратят на имейл: trainingcentre@karindom.org , на вниманието на Николета Йончева.

ОБУЧИТЕЛЕН И МЕНТОРСКИ ЕКИП

Програмата се менажира от доктор по логопедия Николета Йончева, която е слухово-речеви рехабилитатор и обучител. Нейните професионални интереси са в областите комуникация, хранене и пиене, жестов език, ранно детско развитие и семейно-медиирана интервенция.

ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА

Първи модул от 1 април до 1 юни, включва 90 астр. часа. 

 • Организационна история на Карин дом и основни направления в дейността. Визия, мисия, цели, организационна култура и ценности.
 • Законова рамка и етични правила и принципи за работа с деца в Карин дом.
 • Основни принципи и подходи при предоставяне на социални услуги за семейства на деца в ранна детска възраст и деца със специални потребности.
 • Терапевтични подходи за работа децата и консултиране на техните близки. Съпоставяне на медицински модел, социален подход, дете-центриран, семейно-ориентиран и др. подходи – прилики, разлики и предимства.
 • Скрининги, оценъчни скали, диагностични инструменти и др. за оценка на детското развитие.
 • Документиране на работата с децата и подкрепата за родители, близки, обгрижващи възрастни. Изготвяне на ИОП, ИПП, СД и др.
 • Изготвяне на счетоводни и финансови документи, ако студентът е в отдел маркетинг следва неговият ментор да бъде от същия екип, то той ще бъде запознат със следните теми: Маркетинг и фондонабиране в гражданска организация; Информационни и застъпнически кампании; Развиване на партньорства със соц. отговорен бизнес; Работа с доброволци; Проектна дейност; Подготовка на PR материали и публикации, Социално предприемачество и др.
 • Законова и етична рамка, документация в Карин дом, Оценки на развитието, Методи и подходи за работа с деца с нарушения в развитието, Семейно-ориентиран подход, Ранно детско развитие, Индивидуална и групова работа.

Междинна оценка на придобитите знания и умения на стажантите 3 – 7 юни

Селекция на стажанти, които да продължат във втори модул. Подборът става чрез писмено есе и от обратна връзка на обучителите и менторите на всеки стажант.

Втори модул практическа работа с клиенти и потребители период 10 юни – 10 август до 70 астр. часа.

Стажантите, избрани да продължат във Втори модул ще бъдат включени със самостоятелни задачи и занимания под супервизия на ментора си или друг опитен специалист в конкретната област. Пак при условията по-горе. Следват 8 седмици поне по 2 или 3 присъствени дни по три часа като следва да имат поне 70 астрономически часа.

Завършване на Стажантската академия

В края на обучението завършилите първи етап или цялото обучение стажанти ще получат сертификат съответно:
Стажантите приключили до първия модул получават сертификат за 90 астр.часа обучение,
Стажанти завършили цялата “Стажантска академия” сертификат за 160 часа.

Очакваме Ви!

Не се колебайте да станете част от Стажантската програма на Карин дом за развитие на младите специалисти в България!

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни