За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Брошура Приобщаващо образование

Приобщаващото образование e:

 • продължителен и непрекъснат процес на промяна и подобряване в детската градина и широката образователна система, който се стреми да направи образованието по-достъпно, атрактивно и полезно за широк кръг хора;
 • признава, че всички деца могат да учат и че няма „необучаеми” деца;
 • включва промяна в културата, политиките и практиките в детските градини, така че те да отговарят на нуждите на децата в цялото им многообразие: възраст, пол, етническа и религиозна принадлежност, увреждане, хронично заболяване и др.;
 • променя и адаптира образователната система, така че тя да бъде достатъчно гъвкава да приеме всяко дете, вместо да се опитва да промени детето така, че той да може по-лесно да се вмести в системата;
 • разпознава и премахва бариерите пред достъпа до детската градина, участието в обучителния процес, учебните и социални постижения на децата;
 • изисква участието на всички – учители, деца, родители, членове на общността, местни власти, неправителствени организации, министерства и агенции, определящи държавните политики;
 • част от по-широката стратегия за изграждане на толерантно общество.

Успешното включване изисква промяна на нагласите и убежденията на целия персонал и родителите, така че всички участващи наистина да вярват, че децата със специални образователни потребности могат да успеят в общообразователната среда.

Приобщаващите детски градини:

 • възприемат индивидуалните различия между децата като източник на богатство и разнообразие, а не като проблем;
 • осигуряват достъп до знания, умения и информация на всички деца;
 • използват различни подходи при преподаване, за да отговорят на различните стилове на учене и да посрещнат индивидуалните нужди на децата;
 • разработват образователните цели според индивидуалните особености на детето, разбирайки, че не е необходимо децата да имат едни и същи образователни цели, за да учат заедно;
 • насърчават съвместната работа между общообразователни учители, ресурсни учители, педагогически съветници, специалисти и родители;
 • мислят извън общоприетите рамки относно училищната структура и финансиране.

Ползите от приобщаващото образование са многобройни както за децата със специални образователни потребности, така и за децата без специални образователни потребности.

Ползи за деца със специални образователни потребности:

 • изграждане на приятелства;
 • повишени социални контакти и взаимоотношения;
 • копиране на ролеви модели за учебни постижения, социални и поведенчески модели;
 • подобрено постигане на целите от индивидуалния план;
 • повишено придобиване и затвърждаване на умения;
 • изграждане на самоувереност, свързана със способностите и постиженията;
 • по-лесен и успешен преход към всеки следващ житейски етап;
 • подобрено сътрудничество между персонала на детската градина;
 • по-голямо участие на родителите;
 • семействата са по-добре интегрирани в общността.

Ползи за децата без специални образователни потребности:

 • значими приятелства;
 • повишено приемане и зачитане на индивидуалните различия;
 • важение към всички хора;
 • подготвя всички деца за живот като възрастни в толерантно общество;
 • възможности да затвърждават знания и умения като помагат на другите;
 • нуждите на всички деца са по-добре посрещнати, има повече ресурси за всички.

Има три обичайни притеснения, свързани с децата и учениците без специални образователни потребности и това са дали те няма да имат по-слаби постижения, че учителят може да им отделя по-малко време и внимание или че те ще копират „нежелани” поведения от детето със специални образователни потребности. Множество проучвания, които са сравнявали резултатите при деца със и без специални образователни потребности са показали, че нито едно от тези притеснения не се е оправдало.

icon-pdf Отворете/изтеглете самата брошура от тук (791KB)