За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Работна среща на организациите

21 декември 2010

Участие в трета работна среща на организациите, финансирани по програма за подкрепа за деца и семейства в общността, на фондация Лале.

Звезделина Атанасова – методист и обучител и Магдалена Цонева – координатор обучения в Карин Дом, взеха участие в работна среща на организациите, финансирани по програмата за подкрепа за деца и семейства в общността с цел превенция на настаняване в институции на фондация Лале, и на организациите, финансирани от Фондация Оук в България.

Срещата се проведе на 20 и 21 декември 2010 година в Зала Десислава, Гранд хотел България, град София.

Целта на срещата беше обмяна на информация между участниците; идентифициране на нови идеи за работа с деца и семейства в общността и нужда от допълнителна подкрепа за реализирането им; обсъждане на предстоящия междинен отчет по програмата.

Звезделина Атанасова и Магдалена Цонева направиха презентация на тема Семейно ориентирани практики. Това е философия, принципи и практики за услуги за деца и семейства, които поставят семейството в центъра и не го разглеждат само като пасивен реципиент на услуги, а като уникално, константа в живота на децата в него и като експерт относно способностите и потребностите на своето дете. При семейно ориентираният подход имаме работа в екип и семействата са част от екипа. Има три основни групи елементи, които правят предоставянето на помощ ефективно. Това са: технически качества на специалиста – знания, умения, компетентност, професионално обучение и опит; характерни черти и качества на лицето, което предоставя помощ – активно слушане, съпричастие, съчувствие, грижа, вяра в компетентността на получаващия помощ; и участие – споделено вземане на решение, възможности за обсъждане, информация за правене на избор, сътрудничество около общите интереси и притеснения.

Карин Дом е една от първите организации в България, които в досегашната си практика са прилагали успешно аспекти на семейно ориентирания подход в работата си със семействата. Семейно ориентираният подход отговаря на целта, която всички ние поставяме в работата си, а именно превенция на настаняването на деца в институции.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни