За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Общи условия за извършване на онлайн дарение през уебсайта на Фондация Карин дом

26 март 2015

I. Общи положения

1. Тези „общи условия“ описват правилата за предоставяне на услугата „Извършване на онлайн дарение“ между Фондация Карин дом, наричана по-долу Карин дом, с адрес Варна, м-ст Св. Никола, тел. +359 52 302 518 и лицата, подкрепили Фондацията посредством онлайн паричен превод, наричани по-долу Дарители.

2. Уебсайтът на Карин дом дава възможност на дарителите да направят дарение чрез един от следните 3 метода:

  • Дебитна или кредитна карта
  • ePay.bg интернет система за плащания
  • PayPal интернет система за плащания

3. Дарителят посочва сумата, която иска да дари, като избере една от предоставените опции /20, 30, 50 лева/ или впише сума по свой избор.

4. Дарителят извършва дарението в български левове (BGN), или чуждестранна валута с равностойност в BGN.

5. Дарителят дарява посочената в т.3 сума на основание чл.225 от ЗЗД и безвъзмездно в полза на Карин дом.

6. Направеното дарение по чл. 255 от ЗЗД не подлежи на отказ и възстановяване.

7. Карин дом приема дарението с благодарност и се задължава да използва получените средства в съответствие с целите и мисията на Фондацията.

II. Защита на данните

1. Фондация Карин дом е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД, регистриран от Комисията за защита на личните данни, рег. No 0022565

2. Данните Ви няма да бъдат споделяни с трети страни без Вашето предварително съгласие и ще бъдат използвани единствено с цел комуникация с Вас.

III. Данъчни облекчения

1. Фондация „Карин дом“ е регистрирана в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност (ЦРЮЛНЦ), което дава право на нашите дарители, български граждани и фирми, да ползват данъчни облекчения при подаване на своята годишна данъчна декларация.

  • Физически лица – 5%

Физическите лица могат да намалят данъчната си основа с до 5 на сто.

Общият размер на данъчното облекчение за дарения не може да превишава 65 на сто от сумата от годишните данъчни основи.

  • Фирми и други юридически лица – 10%

Юридическите лица могат да намалят до 10 на сто от положителния си счетоводен финансов резултат.

Важно е да се знае, че общият размер на признатите за данъчни цели разходи за дарения не може да превишава 65 на сто от счетоводната печалба, а ръководителят на фирмата не бива пряко или косвено да се облагодетелства от направеното дарение.

Ако искате да се възползвате от тези облекчения, свържете се с нас на телефон 052 30 25 17 или имейл karindom@karindom.org, за да Ви издадем и изпратим необходимите документи за направеното дарение.