За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Услугите в подкрепа на хората с увреждания в Европейския съюз: 6 ключови послания

19 септември 2019

На 12 септември 2019г., членове на EASPD от 8 държави се събраха в Брюксел, за да обсъдят предизвикателствата в предоставянето на услуги в техните страни и ролята на Европейския семестър в намирането на решение по тези проблеми. От българска страна в работната среща участва Магдалена Цонева, като представител на Фондация „Карин дом“ и НАСО. Тя представи ключовите послания на България, обединени в общ доклад на осемте държави под наименованието „Услугите в подкрепа на хората с увреждания в Европейския съюз: Проверка на реалността“. По време на срещата участниците имаха възможност да влязат в диалог с експерти, разработващите политиките по заетостта, социалните въпроси и приобщаването към Европейската комисия.

След оценяването на ситуацията в Австрия, Белгия, България, Франция, Гърция, Латвия, Румъния и Испания, докладът изведе 6 ключови послания към разработващите политики, които да бъдат взети под внимание по време на следващия Европейски семестър (2019-2020):

  1. Липсваща, непълна или неточна статистика относно трудовата заетост при хората с увреждания.
  2. Високо ниво на безработица сред хората с увреждания в някои от страните, включително в България; това показва нуждата от по-големи инвестиции в подкрепа на хората за намиране и запазване на работа.
  3. В някои от страните хората с комплексни нужди от подкрепа се обявяват за „неспособни да работят“, етикет, който противоречи на човешките права и пречи на тези хора да бъдат трудово заети.
  4. Деинституционализацията зависи твърде много от финансирането от ЕС и успешното ѝ осъществяване е поставено под заплаха поради липсата на стратегии с ясни цели и показатели.
  5. Достъпът до услуги трябва да се улесни чрез опростяване на административните процедури и насърчаване на диалога между публичната администрацията и доставчиците на услуги.
  6. Европейският съюз следва да продължава да подкрепя страните-членки да изграждат системи за приобщаващо образование, като се наблегне на междусекторното сътрудничество при осигуряване на подкрепа за учениците със специални потребности.

 

Пълният текст на доклада е достъпен на: https://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Publications/eu_semester_report_2019_electronic_version_compressed_0.pdf

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни