За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Проект за социално включване и равноправен достъп до пазара на труда на родители на деца със специални нужди

Проект „Овластяване на семейства на деца с увреждания за справяне с предизвикателствата, свързани със социално включване и равноправен достъп до пазара на труда чрез обучения и мотивационна и психологическа подкрепа“

Цел:

Основната цел на проекта е създаване на предпоставки за активно социално включване и пълноценен достъп до пазара на труда на 20 семейства/родители на деца със специални нужди чрез предоставяне на мотивационна и психологическа подкрепа, съобразно индивидуалните потребности, обучения за придобиване на ключови компетентности, както и предоставянето на занимания за техните деца.

Чрез тези дейности семействата ще намерят подкрепа за намиране на работа и други подкрепящи услуги за подобряване достъпа до заетост. Проектът ще позволи разширяване възможностите за подобряване качеството на живот на тези семейства и ще повиши мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот, ще насърчи равни възможности за заетост и интеграция на пазара на труда, ще повиши тяхната автономност и мотивация за професионална реализация. Целта кореспондира с целта на Процедурата за създаване на предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, вкл. деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги.

Дейности:

  • Предоставяне на мотивационна и психологическа подкрепа и участие в неформални родителски срещи за взаимопомощ;
  • Предоставяне на тематични обучения за придобиване на ключови компетентности за повишаване техните умения и конкурентоспособност;
  • Предоставяне на игрови сензорно-интегративни занимания за социално включване за деца с увреждания, докато техните родители ползват специализирана психологическа, образователна или мотивационна подкрепа;
  • Инициативи за информиране и предоставяне на възможности за активно участие в обществото на уязвими групи – родители на деца с увреждания.

Очаквани резултати:

  • Повишена мотивация на родителите за връщане към нормално ежедневие и работно място или намиране на път за нова професионална реализация. Дейностите ще спомогнат съществено за възстановяване на психологическия баланс на родителите и ще предотврати попадането им в уязвими групи.
  • Повишаване набора от знания и умения на общо 20 представители на целева група – Семейства на деца с увреждания /членове на семейството/. Придобитите компетенции ще допринесат за увереността на лицата на пазара на труда, като част от интегрирания подход към тях наред с провежданите консултации и мотивационна работа от назначените експерти. Родителите ще придобият съвременни нагласи за пазара на труда, което ще ги направи адаптивни и гъвкави.
  • Осигуряване на свободно време за родителите за включването им в обучения и консултации, както и по отношение подобряване на адаптивните умения на децата, което да улесни техния преход в детска градина или училище. Този резултат ще даде отражение върху разширяване възможностите на техните родители да се включат активно в пазара на труда, т.е. мин. 10 родители ще бъдат активно търсещи заетост или постъпили на работа.
  • Привличане на повече заинтересовани страни, както и разпространение на заложените индикатори и резултати. Основният резултат, който ще се търси от срещите между работодатели и родители ще бъде установяването на директен контакт между страните, който да ги предразположи към открит диалог и търсене на възможности за съвпадане на квалификация и работно място.

Проект “Овластяване на семейства на деца с увреждания за справяне с предизвикателствата, свързани със социално включване и равноправен достъп до пазара на труда чрез обучения и мотивационна и психологическа подкрепа”. Обща стойност на проекта: 146 148,80 лв., от които 124 226,48 лв. – ЕСФ и 21 922,32 лв. – НФ.

logo-bg-color