За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Въвеждане на иновативен метод за учене в ежедневието – пример за успешно родителство

Цел на проекта:

Основната цел на проекта е въвеждането на иновативна за България методика за работа със семейства на деца в риск на възраст 2-4 години, които имат различни специфични потребности, но всички имат затруднения в комуникацията. Чрез проекта ще се предостави ценна, дългосрочна и устойчива подкрепа на родители за развиване уменията им да наблюдават, анализират и обучават своите деца като преминават 11 обучителни модула и ще имат възможност да практикуват два пъти в седмицата натрупаните умения. Тази методика е важна в две насоки. Първата е подкрепата на семействата, а втората наличието на изследване, което ще докаже нейната ефективност. Семейно-медиираната интервенция и работата по семейно-ориентираният подход са предпоставка за успешно и пълноценно родителство и по-високи резултати в цялостното развитие на децата. В рамките на проекта ще се разработват и самите методи на обучение/план на обучителния курс, които ще бъдат внедрени в системата на професионално обучение и потребностите на родителите.

Дейности:

В рамките на 4 месеца родителите заедно със своите деца ще разглеждат 11 теми с различни стратегии и подходи, за да стимулират развитието на децата си, както и такива, които ги учат да разбират по-добре детето си и да бъдат негов учител. Ще се провеждат групи от по 8-10 деца. Семействата ще работят по методиката два пъти седмично по час и половина. Напредъкът ще се проследява чрез видеа на рутинни дейности в рамките на 1 и 3 минути /една и съща дейност за 1 семейство, но различна за останалите/, в които родителите ще се чувстват комфортно да общуват с децата си. Ще се проследява промяната след 4 месеца като се заснема същата рутина и нейното развитие. Успоредно ще се наблюдава промяната или усвояването на някои адаптивни умения като обличане, събличане, хранене и други. Развитието и промяната в комуникацията ще се отразява в кратки видеа от ежедневни дейности, проследени в рамките на 4 месеца. Резултатите ще бъдат изведени в табличен вариант, който ще отчита цифрова и процентна разлика.

Резултати:

Ще се подобри нивото на ключовите компетентности и уменията на целевата група по отношение устойчиво развитие на успешно родителство; родителите ще получат сигурност и умения при общуване с детето и за справяне със затруднения в ежедневието; ще бъдат по-уверени; ще бъдат приети; родителите ще разбират своята роля; децата ще подобрят комуникактивните си умения, социализацията, както и уменията за справяне в ежедневни дейности. Ще се подобрят шансовете за пълноценна и благоприятна социална интеграция на семействата, ще се насърчи пълното включване на децата в образователната система. Ще се променят нагласите за развитието на деца със специални потребности – когато се види, че нещо работи и дава резултати; ще се подобрят взаимоотношенията между семействата; ще се утвърди важната роля на родителите и високата ефективност на комуникацията родител-дете. Ще се насърчи приемствеността и толерантността; местната общност ще бъде по-информирана за начинът, по който се работи с тези семейства и за капацитета, който те имат и развиват.

 

Период на изпълнение

01 Юни – 31 Октомври 2019

Финансира се от

Община Варна

Лице за контакт

Дарина Райкова
draykova@karindom.org
телефон: +359 52 302 518

Новини