За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Подкрепа за деца и семейства от Украйна, включително деца със специални потребности, за преодоляване травмата от войната

Цел на проекта:

Чрез проектното предложение целим предоставяне на пълноценна и отговаряща на индивидуалните нужди и потребности на децата и семействата терапевтична, образователна и психологическа подкрепа. Украински майки с деца и цели семейства
бягат от войната и отчаяно търсят подслон, разбиране и грижа. Като организация, която повече от 25 години работи в полза на уязвими групи и най-вече на децата със специални потребности, Карин дом има капацитет и ресурс да подкрепи адекватно повече от 20 деца и техните семейства в този тежък период на военни действия и хуманитарна катастрофа.

Чрез проектните дейности ще предложим терапевтични дейности и други занимания, индивидуални и групови, за деца със специални потребности и деца в норма, както и пълноценна и необходима психологическа подкрепа за техните семейства.

Дейности:

Чрез интензивна седмична терапия, занимания в библиотека на играчките, съвместни интеграционни дейности на открито и подкрепа и обучения за родителите, ще подкрепим семействата в процеса на преодоляване на травмата от срещата с войната, ще отговорим на образователните потребности на техните деца, ще подкрепим родителите на деца със специални потребности в това да продължат да работят с децата си за развиване на техния капацитет въпреки тежката ситуация, в която са изпаднали.

Очаквани резултати:

В резултат на своята работа и наблюдение върху ситуацията в момента, както и комуникация с родители и други организации, работещи с бежанците, се извежда ценна потребност, а именно да бъдат включвани в разнообразни дейности, вкл. терапевтични
където е необходимо, за приобщаване, преодоляване на травмите от войната, за приемане от другите деца, за съвместни дейности и обмяна на опит. Деца и семейства ще имат възможност да направят всичко това посредством включването в интересни образователни, еко и спортни дейности и инициативи, целящи взаимодействие и съвместна работа и изграждане на доверие. Проектните дейности ще докажат, че децата от Украйна могат да общуват ползотворно и положително, да работят заедно и да творят заедно, да обменят опит, идеи и гледни точки и по този начин да повишават не само своето образование и разбиране и насърчават толерантност и промяна на нагласи както у дома, така и на работното място и сред приятели.

Фондация BCause е експертна организация, признат лидер с 20 годишен опит на национално и международно ниво (от 1995 г.).
Организацията насърчава хора, организации и общности да преобразяват живота, като развива дарителството и социалните
инвестиции.