За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Обучения по ключови компетентности за родители на деца със специални нужди

14 януари 2020

Стартира първият цикъл от обучения по ключови компетентности за родителите, включени в проект „Овластяване на семейства на деца с увреждания за справяне с предизвикателствата, свързани със социално включване и равноправен достъп до пазара на труда чрез обучения и мотивационна и психологическа подкрепа“.

Общата продължителност на обученията в първия цикъл ще бъде 3 месеца и половина, като родителите ще преминат през обучения по три ключови компетентности („Умение за учене“, „Обществени и граждански компетентности“ и „Инициативност и предприемачество“).

Придобиването на ключови компетентности ще създаде предпоставки за активно социално включване на родителите на деца със специални потребности, както и достъп до пълноправно, мотивирано и пълноценно участие на пазара на труда. Обученията ще повишат компетенциите на родителите и ще спомогнат те да развият и използват всичките си лични ресурси (умения, нагласи, знания и опит) за взимане на правилните решения и пълноценно личностно и професионално развитие. Ключовите компетентности ще дадат възможност на родителите да придобият съвкупност от знания и умения, които да им позволяват упражняването на професионална дейност в съответствие с изискванията на производството и заетостта. Придобиването на ключови компетентности ще създаде предпоставки за активно социално включване на родителите на деца с увреждания, както и достъп до пълноправно, мотивирано и пълноценно участие на пазара на труда.

Цикълът стартира с обучения. по които се включват дисциплини като „Стилове на учене“, „Кариерно развитие“, „Способности за общуване“ и други. Обученията водят специалисти на Карин дом – логопед, психолог, социален работник, които са част и от Център за професионално обучение Карин дом.

Пожелаваме успех на родителите, много нови знания, умения и увереност през Новата Година!

 

 

 

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни