За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Толерантно общество за включващо образование

Целта на проекта е Карин Дом, заедно с Община Варна, да ускори процеса на преход към включващо образование в Община Варна. Това ще бъде реализирано чрез създаване на близки партньорства с масови училища и детски градини; обучение и представяне ефективността на фокусирания върху детето подход и насочване към потенциала на децата като ключов момент в тяхното приобщаване.

Главната цел на проекта е създаването на пилотен модел, който да промени възприятията за включващото образование за децата със специални образователни потребности, чрез изграждане на капацитет и повишаване на осведомеността в масовите училища и детски градини и по-широката общественост.

Планирани дейности:

 • Проучване и оценка на познанията и схващанията на масовите учители и местни власти относно процеса на включващо образование;
 • Обучение за специалистите на Карин Дом за менторство на масовите учители;
 • Стажове за масови учители от детски градини и начални училища за споделяне на приобщаващи практики в Карин Дом;
 • Каскадни обучения за масови учители от детски градини и начални училища;
 • Повишаване степента на обществено съзнание за включващото образование – кръгли маси с държавни и местни власти и неправителствени организации, пресконференция, дни на отворени врати в масови детски градини и училища за семействата на деца със специални образователни потребности в процеса на приобщаване, информационна кампания, включваща брошури, мобилна изложба, ресурсна библиотека и DVD филм.

Анализ на:

Нагласата на участващите в проект Толерантно общество за включващо образование

Общообразователни учители към включващото образование и възможностите за развитие на включващи практики в детската градина или училище

В проекта Толерантно общество за приобщаващо образование беше разгледана нагласата към включващото образование на групата от 20 учители от детски градини и училища, които са участвали в менторската програма на Фондация Карин Дом, в рамките на проекта. След това е обобщена нагласата към включващото образование на част от техните колеги от 20 детски градини и училища включени в проекта.

Учители, участвали в менторската програма

22-ма учители, сред които 10 учители от детски градини и 11 учители и 1 педагогически съветник от училища от община Варна. Повечето от учителите включват в дефиницията за включващо образование термини, като интергриране, социализация, адаптация на децата със специални образователни потребности, които са характерни за интегрираното образование, където децата със специални потребности трябва да се адаптират към системата, а не системата да бъде съобразена с потребностите на различните деца. Сред част от учителите прозира негативна нагласа към включващото образование поради липсата на реална подкрепяща среда в училището или детската градина и различните затруднения, които срещат при работата с децата със специални образовталени потребности и родителите. Според учителите, техните колеги от общообразователните училища и детски градини нямат достатъчна подготовка и мотивация за работа с деца със специални образователни потребности. Te препоръчват техните колеги също да преминат подобно обучение и практикум във Фондация Карин Дом.

Учители, участвали в каскадните обучения

Общо 225, сред които 104 учители от детски градини и 121 учители от училища от община Варна.
Преобладава мнението, че децата със СОП трябва да бъдат в масовото училище, въпреки затрудненията, с които се сблъскват учителите. Според някои от учителите няма проблем с приемането на тези деца от тяхна страна, а от страна на родителите на деца в норма. Някои от учителите смятат, че проблемът не е с приемането, а с обучението на децата със специални образователни потребности. Това твърдение се потвърждава и от отговорите на въпроса свързан със затрудненията пред включващото образование.
Необходимо е да бъде продължена работата по промяна на нагласите както сред учителите от общообразователните детски градини и училища, така и сред родителите на децата без специални образователни потребности.
Проведените каскадни обучения в рамките на проекта са постигнали своите цели и са провокирали дискусия сред участниците. Подобна дейност е хубаво да бъде продължена под формата на семинар за учители или информационна кампания – за работа с деца със специални потребности в общообразователно училище или детска градина.

Затруднения пред включващото образование

Сред основните затруднения пред включващото образование, според учителите са:

 • Недостатъчната или липсваща материална база за работа с деца със специани образователни потребности, което включва дидактични материали, помощни средства и технологии, достъпно оборудване на класната стая.
 • Недостатъчният брой часове на ресурсния учител за работа с децата със специални потребности, както и липсата на партньорство в работата с ресурсния учител.
 • Недостатъчната подготовка на учителите за работа с деца със специални образователни потребности – преобладаващата част от специализираната литература за работа с деца със специални потребности е насочена към индивидуална работа с тях, а не работа в група.
 • Работата с родителите на деца в норма, които имат негативна нагласа към включващото образование. Учителите заявяват нужда от допълнително обучение или подпомагане от специалисти по отношение на промяна на нагласите на родителите на децата без специални образователни потребности.
 • Липсата на методически указания или стандарти за работа с децата със специални образователни потребности в общообразователните детски градини и училища затруднява учителите и изисква повече време и проучвания на съществуващите практики за всеки различен случай.
 • Наличието на пропуски и неясноти в нормативната уредба в образователната сфера, на което учителите отдават и проблемите с индивидуалната програма, проследяването, оценяването, както и осигуряването на достатъчно специалисти.

Възможности за развитие на приобщаващи практики

В контекста на очертаните от участващите в проекта затруднения пред включващото образование, са изведени и следващите идеи за развитие на приобщаващи практики:

 • Допълнителна квалификация и обучение на учителите от общообразователните училища и детски градини за работа с деца със специални образователни потребности.
 • Осигуряване на материална база в общообразователните училища и детски градини за работа с деца със специални образователни потребности.
 • Осигуряване на информация и специализирана литература за работа с деца със специални образователни потребности.
 • Промяна на нагласите към включващото образование насочена към учители и родители на деца без специални образователни потребности в общообразователните детски градини и училища.

Фондация Карин Дом има дългогодишен опит в промяната на нагласите към децата с увреждания. Обществената нагласа в последните години се променя и темата от табу, става предмет на обществени дискусии. Според мнението на участниците в проекта се очертава потребност от целенасочена кампания, насочена към родителите и учителите в общообразователните училища и детски градини. Подобна инициатива е подходяща за консорциум от неправителствени организации и институции работещи с деца със специални образователни потребности, като е добре кампанията да има по-дългосрочен характер и включва разнообразни дейности.

Период на изпълнение

март 2010 - декември 2010

Финансира се от

Институт Отворено общество, Будапеща