За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Среща на тема Ранната интервенция – алтернатива на институционалната грижа

24 юни 2013

На 14 юни в Карин дом се проведе работна среща, на която бяха представени резултатите от изследване на тема „Ранна интервенция на деца с увреждания в България: алтернатива на институционалната грижа за деца от 0-3“, реализирано от Фондация „Карин дом“, Фондация „Отворено общество“ Лондон и Фондация „Отворено общество“ София.

Изследването обхваща въпроси относно ролята на Ранната интервенция сред другите услуги за деца с увреждания в България; с какви трудности се сблъсква въвеждането на тази добра практика у нас и какви са финансовите и управленчески възможности за интегрирането на ранната интервенция в системата за услуги за деца с увреждания и техните родители, регламентирани от държавата. 

Д-р Апостол Апостолов и Веселина Василева представиха резюме на доклада и изведоха основните препоръки:

  1. Необходимо е сътрудничество между тези, които работят по Проекта за социално включване на МТСП, и Плана за действие на ДАЗД „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.
  2. Бюджетите следва да се планират според методологиите, разработени специално за услуги по ранна интервенция, за да може финансирането да е адекватно. Мобилни екипи могат да бъдат обособени за преодоляване на ресурсните различия между общините.
  3. Да се осигурява подкрепа за кърмене на ниво родилен дом, тъй като кърменето е ключов фактор за превенция на изоставянето на деца и допринася за тяхното здраве.
  4. Неправителствените организации с добри практики да бъдат включвани активно в процеса на деинституционализация.

В срещата участваха представители на 22 неправителствени организации, членове на Националната мрежа за деца, както и представители на Министерство на здравеопазването, Отдели за закрила на детето във Варна и Девня, Регионалната дирекция социално подпомагане и Община Варна. Дискусията обхвана въпросите за взаимодействието между социални и здравни институции и съответно услугите по ранна интервенция и здравните услуги, делегирането и финансирането на социалните услуги от общините и деинституционализацията. Участниците се обединиха около идеята да се създаде национална политика за ранна интервенция, която да гарантира нейната устойчивост и след приключването на Проекта за социално включване и процеса на деинституционализация. 

В рамките на работната среща участниците имаха възможността да се запознаят и с дейността на център Карин дом и по-специално с работата на специалистите в областта на ранната интервенция. От стартирането на програма Ранна интервенция на Карин дом през декември 2010г., до май 2013 г.  –  237 деца и техните семейства са били подкрепени чрез основната услуга в програмата – домашни визити. Освен положителното влияние върху развитието на тези деца, като успех на програмата се отчита и подобрената подкрепа за кърмене в две от родилнте отделения; сформираната неформална родителска група за взаимопомощ и подкрепа; успешните консултации за превенция на изоставянето на деца с увреждания.

Участниците във форума бяха единодушни, че ранната интервенция на деца с увреждания е не само добра практика, доказана от опита на Карин дом, но и съществено важна стъпка от процеса деинституционализация, която трябва да се превърне в държавна политика. 

Изследователски доклад „Ранна интервенция на деца с увреждания в България: алтернатива на институционалната грижа за деца от 0-3“

Пълния текст на изследователския доклад, както и кратката брошурата, съдържаща абстракт на доклада ще намерите на страницата на Програма Ранна интервенция

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни