За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания

Проектът застъпва социалния модел, поставящ детето и семейството в центъра на предоставяните услуги и демонстрира неговото предимство спрямо медицинския модел.

Партньори:

Отдел за закрила на детето, Варна
Сдружение Цветно бъдеще с председател д-р Р. Панчева – регионален представител на Националния комитет по кърмене. 
Община Варна
Родилни отделения към СБАГАЛ и МБАЛ Св. Анна, Варна.

Цел на проекта е намаляне на изоставянето и институциализацията на деца в риск и с увреждания.

Целта ще бъде постигната посредством:

  1. Развитие и въвеждане на програма за ранна интервенция;
  2. Създаване на родителска мрежа за подкрепа;
  3. Популяризиране на услугите по ранна интервенция пред представители на здравни, социални и управленски структури.

Развитието на програмата за ранна интервенция ще бъде фокусирано върху двата държавни родилни домове; ще бъде предоставяно обучение по кърмене и подкрепа на млади майки на деца в риск; ще бъдат обучени консултанти по ранна интервенция, които ще работят в дома на семействата като ги подкрепят и им предават знания и умения за стимулиране развитието на детето; ще бъде създаден мобилен екип от специалисти, който ще оценява развитието на детето и ще оказва подкрепящи услуги на семействата с деца в риск или с увреждане.

Резултатите от проекта ще бъдат разпространени в цялата страна и услугите на екипа по ранна интервенция и възможността за обучение от Карин Дом ще бъдат достъпни за неправителствени организации и професионалисти в здравеопазването от други области в страната.

Период на изпълнение

септември 2010 - август 2012

Финансира се от

Фондация Отворено общество