За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

Ранно детско развитие и подготовка за училище за деца със специални потребности от страната чрез интензивна седмична терапия

Поради продължаващата епидемиологична обстановка в страната, дейностите по проекта са временно преустановени от съображения за сигурност за здравето на децата, родителите и екипа. Услугите, предоставяни по проекта ще бъдат възобновени веднага щом обстановката в България позволи това.

Сдружение „Приятели на България“ и тази година ще подкрепи програмата за интензивна седмична терапия в Карин дом за семейства на деца със специални потребности от страната.

Цел на проекта:

Програмата ще цели предоставяне на професионални услуги за деца (3-8 г.) от страната, които имат забавяне в развитието, атипично поведение или социални и емоционални затруднения. Основната цел е да се предостави равен достъп до качествени терапевтични услуги за семейства от страната. Пакетите ще предоставят възможност за 5 дневна индивидуална терапевтична програма в Карин дом. Проектът ще подкрепя семейства от уязвими социални групи – с нисък доход, самотни родители, приемни семейства, семейства, живеещи в населени места, където има малко или никакви социални услуги за деца. Чрез предоставяните услуги родителите ще се чувстват по-уверени в себе си и ще могат да намерят адекватни методи и подходи за терапия и най-важното – да ги прилагат правилно у дома, където е естествената среда на децата.

Дейности:

Програмата ще включва обследване, интензивна терапия и работа със семейството. Специалистите ще разработят индивидуална детайлна терапевтична програма за работа у дома. В зависимост от всеки индивидуален случай, ще бъдат включени специалисти – физиотерапевт, психолог, логопед и социален работник. Специалистите ще решават каква терапия е подходяща за детето. Самата терапия може да включва индивидуална работа с рехабилитатор, логопед, терапия на трамплин, сензорни дейности, библиотека на играчките, здравна грижа, както и работа със семействата – консултации със социален работник и/или психолог и родителски групи за взаимопомощ и подкрепа/мотивационни тренинги.

Сдружение „Приятели на България“ е организация, силно заинтересована от развитието на приемната грижа в България. Именно поради факта, че организацията подкрепяше две поредни години Карин дом в предоставянето на услуги за приемни семейства, допълнително тази година „Приятели на България“ ще финансират и 5 обучения за приемни семейства, които ще се провеждат в Карин дом. Семейства от други уязвими групи също могат да се включват в обученията.

Резултати:

Приоритетът на Карин дом е всяко дете, независимо от неговите дефицити, да бъде включено в образователната система още от ранна предучилищна възраст. Програмата ще подкрепи включването на тези деца в детски градини и училища, което е съществена предпоставка за техния успешен преход и адаптация.

Основното предимство и ползи на интензивната програма ще бъде това, че терапията ще се случва пред родителите и с тяхното участие – ще бъде приложен семейно-ориентираният подход. Родителите ще видят, че техните деца въпреки трудностите, имат уменията да се справят. Родителите ще придобият знания и умения да станат застъпници на децата си и тяхното право да се обучават наред с техните връстници. Чрез ранна подкрепа семействата ще станат по-уверени, че техните деца ще се справят с предизвикателствата в училище, ще бъдат приети и ще развиват техния потенциал така, както заслужават. Домашната програма, която ще бъде изготвяна от специалистите, ще съдържа насоки за семейството, които ще го подготвят за справяне с ежедневните нужди на детето и в семейна среда. Програмата ще помогне на децата да развият двигателни, комуникативни и когнитивни умения, както и умения за самообслужване и социално и емоционално развитие. Домашната програма дава насоки на семейството,  подпомага родителите да разберат и задоволят ежедневните нужди на детето, както в домашна среда, така и извън нея. Тези насоки също помагат и на разширения семеен кръг от роднини и приятели да бъдат информирани за състоянието, нуждите и начините за съвместно преодоляване на предизвикателствата.

Родители, които вече са използвали услугата споделят, че тя им е помогнала да се чувстват по-мотивирани и спокойни, защото разбират необходимостта и важността на правилните упражнения и сесии с детето в домашна среда. Това води до подобряване качеството на живот на децата със специални нужди и увеличава шансовете им да започнат училище и да живеят по-независимо.

Снимка: Карин дом

Период на изпълнение

Март- Декември 2020

Финансира се от

Сдружение "Приятели на България"

Лице за контакт

Дарина Райкова
draykova@karindom.org
телефон: +359 52 302 518