За контакт с нас
Адрес

Местност Свети Никола

ПК 104, Варна 9010

България

Телефон

052 302518

ПУБЛИЧНА ОБЯВА № 01/06.01.2020г.: Организиране на 2 учебни визити в гр. Коупавогюр, Исландия

7 януари 2020

Наименование: Организиране на 2 учебни визити в гр. Коупавогюр, Исландия за обмен на знания и експертиза за подкрепа на деца със специални потребности и техните семейства по проектно предложение с вх.№ ACF/125 за целево финансиране на проект „Трансфер на практики за подобряване подкрепата за деца със специални нужди и техните семейства за приобщаващо образование“, във връзка с изпълнение на договор за целево безвъзмездно финансиране, финансиран от Фонд Активни граждани България по ФМ на ЕИП 2014-2021.

ДОКУМЕНТИ

Публична обява – Карин дом

Решение за откриване на процедура

Проект на договор

Оферта

Данни за кандидата

Декларация за регистрация

Декларация на кандидата

Декларация подизпълнител

Цялата отговорност за съдържанието публикуваната информацията се носи от Фондация Карин дом и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на ФМ на ЕИП и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Строим новия терапевтичен и образователен комплекс във Варна


Подкрепете ни